15 Οκτωβρίου 2007

Αθλητικά σωματεία

Θα ήθελα να μάθω τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την έναρξη αθλητικού σωματείου, τι βιβλία πρέπει να τηρεί καθώς και άν υπάγεται σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Το θέμα της λογιστικής και φορολογικής αντιμετώπισης των αθλητικών σωματείων είναι δύσκολο να δοθεί ολοκληρωμένα στα πλαίσια μίας απάντησης καθώς δεν έχει να κάνει μόνο  κυρίως με την φορολογική νομοθεσία, αλλά και με την αθλητική.
 
Ο βασικός Νόμος που διέπει τη λειτουργία των αθλητικών σωματείων είναι ο αθλητικός Νόμος 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3057/2002. Φορολογικού ενδιαφέροντος διατάξεις στον εν λόγω Νόμο είναι κυρίως τα άρθρα :
 
6. Βιβλία.
7.Υποχρεώσεις- δικαιώματα.
51.Οικονομικό έτος – Προϋπολογισμός – Ισολογισμός – Απολογισμός
52.Οικονομική εποπτεία.
 
Επίσης υπάρχει ειδικό κεφάλαιο αποτελούμενο από τα άρθρα 59-122 για τα θέματα του επαγγελματικού αθλητισμού.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 
Ολόκληρο το Νόμο μπορεί να βρει ο ενδιαφερόμενος στο site της Γ.Γ.Α. : http://www.sportsnet.gr/Nomos2725/nomos.html
 
Όσον αφορά ειδικότερα τη φορολογική νομοθεσία χρήσιμες επισημάνσεις είναι οι ακόλουθες :
 
1. Για τις φορολογικές του υποχρεώσεις το αναγνωρισμένο από την Γ.Γ.Α., αθλητικό σωματείο χαρακτηρίζεται σαν Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΠΟΛ. 1057/2001).
 
2. Με βάση το παραπάνω το αθλητικό σωματείο όσον αφορά τον Κ.Β.Σ. και σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 2, υποχρεούται μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον Κώδικα. Ωστόσο σύμφωνα τόσο με το επόμενο εδάφιο της ίδιας παραγράφου που ορίζει ότι : «τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το Δημόσιο όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.A.) ή στο φόρο εισοδήματος θεωρούνται επιτηδευματίες μόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού», όσο και το άρθρο 6 του παραπάνω αναφερόμενου Νόμου 2725/1999 σύμφωνα με το οποίο το αθλητικό σωματείο τηρεί υποχρεωτικά μεταξύ άλλων και βιβλίο Εσόδων - Εξόδων, συνάγεται το συμπέρασμα ότι το αθλητικό σωματείο πρέπει να τηρεί βιβλία τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Επίσης εννοείται ότι σε περίπτωση που έχει μορφή ανώνυμης εταιρείας (Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. κλπ.) υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας.
 
3. Στη φορολογία εισοδήματος για τα αθλητικά σωματεία, όπως και για τα λοιπά Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αντικείμενο του φόρου αποτελεί μόνο το εισόδημα από την εκμίσθωση ακινήτων και από κινητές αξίες (Κ.Ν.2238/1994, άρθρο 99, παρ. 1ε). ʼρα δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν φορολογούνται τα έσοδα από επιχορηγήσεις, συνδρομές μελών κλπ. (σχετική και η γνωμοδότηση 373/2003 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). Επίσης όσον αφορά τα εισοδήματα από τυχόν εκμίσθωση ακινήτων, φορολογούνται με τον συντελεστή 4%, που ορίζεται στην παρ.2, του άρθρου 109 του Κ.Ν. 2238/1994 γιατί σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1057/03.02.2001 : «τα αθλητικά σωματεία, μέσω των ερασιτεχνικών τμημάτων που διαθέτουν και αναπτύσσουν,  επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, ως αποβλέποντα στην προαγωγή του αθλητισμού και σωματικής αγωγής της νεολαίας, που ενδιαφέρει το έθνος γενικότερα, όπως άλλωστε γνωμοδότησε και το Ν.Σ.Κ. με τις αριθ. 722/1968, 70/1969 γνωμοδοτήσεις του». Επίσης όμως σύμφωνα με την ίδια ΠΟΛ. προϋπόθεση για την σύμφωνα με τα παραπάνω φορολόγηση είναι  τα εισοδήματα αυτά να αποτελούν έσοδα των ερασιτεχνικών τμημάτων των σωματείων και να διατίθενται βέβαια για τις ανάγκες αυτών.
 
4. Όσον αφορά τον ΦΠΑ, δεν υπάρχει κάποια απαλλακτική διάταξη για τα αθλητικά σωματεία. Υπάρχουν όμως  ορισμένες δραστηριότητες τους που απαλλάσσονται του ΦΠΑ, και κάποιες  άλλες που υπάγονται στον χαμηλό συντελεστή 9%. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ.1, του άρθρου 22 του ΦΠΑ απαλλάσσονται από το φόρο : «η παροχή υπηρεσιών που συνδέεται στενά με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή, από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε πρόσωπα που ασχολούνται με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή» (περίπτωση ιδ΄), και «η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά (τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) για την οικονομική τους ενίσχυση» (περίπτωση ιη΄). Στον χαμηλό συντελεστή 9% υπάγονται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του κώδικα ΦΠΑ τα εισιτήρια των αθλητικών εκδηλώσεων και το δικαίωμα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.
 
15.10.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.