11 Οκτωβρίου 2007

Έκπτωση μισθωμάτων αυτοκινήτων

Χρονομίσθωση επιβατικού Ι.Χ.(όχι leasing) από ατομική επιχείρηση. Εκπίπτει ο Φ.Π.Α. του Τ.Π.Υ. που εκδίδει η εκμισθώτρια εταιρεία προς την ατομική επιχείρηση καθώς και των εξόδων επισκευής-συντήρησης-και κίνησης του Ε.Ι.Χ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Ορθώς διαχωρίζετε την μακροχρόνια μίσθωση ή χρονομίσθωση από το leasing, αλλά ο διαχωρισμός ισχύει μόνο όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος. Στον ΦΠΑ δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί τόσο η αγορά, όσο και η με οποιοδήποτε τρόπο μίσθωση επιβατικού Ι.Χ. αυτοκινήτου μέχρι εννέα (9) θέσεων. Επίσης δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, για την ίδια κατηγορία αυτοκινήτων, και για τις δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, και κυκλοφορίας αυτών. (ʼρθρο 30, παρ. 4ε, του κώδικα ΦΠΑ- Ν.2859/2000).
 
Όσον αφορά το εισόδημα ισχύουν οι εξής διακρίσεις:
 
1. Τα μισθώματα σε εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, που αφορούν μακροχρόνια μίσθωση Ε.Ι.Χ. εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα εξ ολοκλήρου. Ο ΦΠΑ των μισθωμάτων, εφ όσον όπως είπαμε πριν δεν εκπίπτει από τον ΦΠΑ των εκροών, βαρύνει τη σχετική δαπάνη και έτσι εκπίπτει και αυτός από το φορολογητέο εισόδημα. Σημειώνεται όμως ότι, σύμφωνα με την διοικητική πρακτική, θα πρέπει ανεξάρτητα από τον τίτλο της, η σύμβαση να είναι στην πράξη χρονομίσθωση και όχι καλυμμένο leasing. Αν για παράδειγμα η σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης παρέχει την δυνατότητα στον μισθωτή να εξαγοράσει το αυτοκίνητο στο τέλος του χρόνου της μίσθωσης, έναντι μικρού ή συμβολικού τιμήματος, μπορεί να θεωρηθεί leasing στην πράξη και να μειωθεί το δικαίωμα έκπτωσης, σύμφωνα με τα παρακάτω.(ΠΟΛ. 1139/08.12.2006)
 
2. Στις λοιπές περιπτώσεις μίσθωσης από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως επίσης και στις δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας και αποσβέσεων για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι χίλια εξακόσια (1.600) κυβικά εκατοστά, που έχουν στην κυριότητά τους οι επιχειρήσεις ή που έχουν μισθωμένα από τρίτους, εκπίπτουν μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού ύψους αυτών, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.
 
Για αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού εκπίπτει, με τις ίδιες προϋποθέσεις, ποσοστό μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των πιο πάνω δαπανών. (ʼρθρο 31, παρ.1β του Κ.Φ.Ε. – Ν.2238/1994).
 
Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω ισχύουν και για τις ατομικές επιχειρήσεις. Περαιτέρω, υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση, για όσους αποκτούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, όπως κατονομάζονται στο άρθρο 48 του Κ.Ν. 2238/1994. Για αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες το δικαίωμα έκπτωσης των δαπανών της περίπτωσης 2, εφ όσον τα εν λόγω αυτοκίνητα  χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες ελευθέριου επαγγέλματος, και εφ όσον αποδεικνύεται η καταβολή των δαπανών με νόμιμα φορολογικά στοιχεία που έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου, εκπίπτουν κατά ποσοστό 25% του συνολικού ύψους αυτών, ανεξαρτήτως κυβισμού. Επίσης το εκπιπτόμενο ποσό δεν μπορεί  να υπερβεί ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) του δηλωθέντος ακαθάριστου εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων. (ʼρθρο 49, παρ.2 του Κ.Ν. 2238/1994).
 
11.10.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.