8 Οκτωβρίου 2007

Λανθασμένη υποβολή δήλωσης περαίωσης Ν. 3296/2004. Τρόπος αντιμετώπισης

Αγοράσθηκε πάγιο σε επιχείρηση, με επιδότηση, για την είσπραξη της οποίας, εκ παραδρομής, εκδόθηκε ΤΠΥ, που καταχωρήθηκε στα βιβλία , ως κανονικό έσοδο.Στη συνέχεια, ακολούθησε περαίωση με τα έσοδα των βιβλίων, τα οποία ήταν μεγαλύτερα από αυτά που προκύπτουν με την διαδικασία του Ν.3296/2004. Εκ των υστέρων, αντιληφθήκαμε το λάθος και υποβάλλαμε τροποποιητική δήλωση, την οποία παρέλαβε η ΔΟΥ. Τώρα όμως, δεν κάνει εκκαθάριση της τροποποιητικής, προβάλλοντας ως επιχείρημα την ΠΟΛ 1064/11-4-07. Σημειώνουμε, ότι και μετά την τροποποιητική δήλωσή μας, εξακολουθούν τα έσοδα των βιβλίων να είναι μεγαλύτερα από τα προκύπτοντα με τη διαδικασία της περαίωσης Η ΠΟΛ 1064/2007 αναφέρει σε κάποιο σημείο ότι οι επιτηδευματίες, μπορούν να επαναθεωρήσουν, εκ των υστέρων, την επιλογή τους και να υποβάλλουν ανακλητικές ή τροποποιητικές δηλώσεις, ζητώντας την επιστροφή των ποσών βάσει της περαίωσης. Ισχύει κάτι τέτοιο;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η ΠΟΛ 1064/2007, στην πραγματικότητα κωδικοποιεί τα ερωτήματα των φορολογουμένων επιτηδευματιών, σχετικώς με την διαδικασία της περαίωσης του Ν. 3296/2004 (άρθρα 13 έως 17). Ετσι λοιπόν, περιγράφει ως πρώτο ερώτημα, αυτό που εσείς ερωτάτε, αν ισχύει. Στην παράγραφο 1 (α) δεν αναφέρεται η ενέργεια που επιτρέπεται να γίνεται, αλλά, απεναντίας μας επισημαίνει αυτό που ο νόμος απαγορεύει.  (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, τεύχος ΜΑΙΟΥ 2007,σελ.622-625,ΠΟΛ 1064/2007, με σχόλιο).
 
Επομένως, << οι επιτηδευματίες επαναθεωρούν εκ των υστέρων την επιλογή τους και υποβάλλουν ανακλητικές-τροποποιητικές δηλώσεις,ζητώντας την επιστροφή των ποσών βάσει της περαίωσης>>  ,είναι αυτό που θέλει να παρατηρήσει ο συντάκτης της ΠΟΛ, ότι δεν πρέπει να γίνεται. Αυτό αποδεικνύεται από τα αναγραφόμενα αμέσως μετά, τα οποία δίνουν, ουσιαστικά, την απάντηση στο υποτιθέμενο ερώτημα, που θέτετε: << στις περιπτώσεις αυτές, η ήδη συντελεσθείσα περαίωση δεν ανακαλείται, καθόσον εξομοιώνεται με έκδοση φύλλου ελέγχου, επί του οποίου μάλιστα επιτεύχθηκε συμβιβασμός>> .
 
Εύλογα θα αναρωτηθείτε γιατί η ΔΟΥ παρέλαβε την τροποποιητική δήλωση που υποβάλλατε, ευθύς μόλις διαπιστώσατε το λάθος σας,αφού αυτή η ενέργειά σας δεν ήταν σωστή. Αποψή μας είναι, ότι οι υπάλληλοι δεν είχαν λάβει γνώση της ΠΟΛ 1064. Σωστά όμως τώρα ,δεν προχωρούν στην εκκαθάρισή της, αφού αυτές είναι οι οδηγίες που δίνονται από την Υπηρεσία τους.
 
Τι έπρεπε να είχε συμβεί; Η ΔΟΥ θα μπορούσε με  διασταλτική ερμηνεία των διατάξεων και εφ’ όσον το λάθος σας ήταν το συγκεκριμένο που αναφέρετε (δηλώσατε δηλαδή, ποσό επιχορήγησης που ρητά απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος-άρθρο 6,παρ 4γ του ΚΦΕ), να δεχθεί την τροποποιητική δήλωση, κατ’εξαίρεση, εξ αιτίας παραδρομής που αύξησε τα έσοδα των βιβλίων, ακριβώς με το απαλλασσόμενο της φορολογίας ποσό.
 
Πρότασή μας είναι να υποβάλλετε Αίτηση Εξαίρεσης, αφού επισκεφθείτε πρώτα την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
 
8.10.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.