8 Οκτωβρίου 2007

Υπεραξία μεταβίβασης μεριδίων Ο.Ε.

Επιχείρηση Ο.Ε με αντικείμενο εργασιών Εργολάβοι Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων , για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού υπεραξίας από την μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων , ποια οικονομικά δεδομένα των βιβλίων θα λάβουμε υπ’ όψιν σχετικά με : 1) Στις «υποχρεώσεις» και στα «αποθέματα» του εντύπου «Δήλωση Προσδιορισμού Φορολογητέας Αξίας» υπολογίζονται , προκειμένου να προκύψει η καθαρή θέση της επιχείρησης , οι Αγορές Εμπορευμάτων , Α’ – Β΄ Υλών , Αναλωσίμων και Παγίων ; 2) Στις «απαιτήσεις» , υπολογίζεται 10% των Χονδρικών Πωλήσεων από εμπορία και από Παροχής Υπηρεσιών που διαθέτει η επιχείρηση , ή μόνο το 10% των χονδρικών πωλήσεων από εμπορία; 3) Εάν η αξία αγοράς μεριδίων όπως προκύπτει βάση του εντύπου «Δήλωση Προσδιορισμού Φορολογητέας Αξίας» είναι κατώτερη από το συμφωνηθέν ποσό πώλησης , δηλαδή το συμφωνηθέν ποσό πώλησης είναι στην τιμή που το αγόρασε ο σημερινός πωλητής , τότε σε ποιά αξία θα υπολογίσουμε τον φόρο 20% ; (Π.Χ. αγόρασε το μερίδιο του στο ποσό των 1.200,00€ και το πουλάει στο ποσό των 1.200,00€ η υπεραξία που προκύπτει βάση της Πολ. 1053/01-04-2003 είναι 920,00€)
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού υπεραξίας για τη μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου Ο.Ε. ισχύουν τα εξής:
 
1. Κατά τον υπολογισμό των υποχρεώσεων της εταιρείας σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 1064697/27.09.06 Α.Υ.Ο., οι υποχρεώσεις υπολογίζονται τεκμαρτώς σε ποσοστό 10 % επί των αγορών εμπορευμάτων και παγίων  που πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά τη χρήση που προηγείται της μεταβίβασης, αφού άλλωστε οι κάθε είδους αγορές δημιουργούν για την επιχείρηση αντίστοιχη υποχρέωση. ʼρα περιλαμβάνονται όλες οι αγορές που αναφέρετε.
 
Αντίθετα για τον υπολογισμό των αποθεμάτων η ΠΟΛ. 1053/2003 αναφέρει (ʼρθρο 1, παρ.2.2α) ότι ως αποθέματα εμπορεύσιμων αγαθών λαμβάνεται το 10% των αγορών που πραγματοποίησε η επιχείρηση. ʼρα δεν περιλαμβάνονται οι αγορές παγίων.
 
2. Ομοίως για τον υπολογισμό των απαιτήσεων λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των πωλήσεων δεδομένου ότι οι κάθε είδους πωλήσεις της επιχείρησης δημιουργούν αντίστοιχη απαίτηση. Επίσης η ΠΟΛ 1053/2003 αναφέρει ότι ως απαιτήσεις λαμβάνονται το 10% των πωλήσεων (γενικά).
 
3. Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζόμενων μεριδίων υπολογίζεται η υπεραξία του συνόλου της επιχείρησης η οποία εν συνεχεία πολλαπλασιάζεται με το ποσοστό των μεταβιβαζόμενων μεριδίων προκειμένου να προσδιοριστεί η υπεραξία τους. Ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται λοιπόν, αναλόγως του χρόνου κατά τον οποίο αποκτήθηκαν τα μερίδια που μεταβιβάζονται:
 
Α ) Το κεφάλαιο της, όπως αυτό αναφέρεται στο καταστατικό της ή εάν μέχρι το χρόνο μεταβίβασης των μεριδίων έχουν λάβει χώρα αυξομειώσεις του κεφαλαίου, ο μέσος όρος του κεφαλαίου της επιχείρησης των (5) πέντε προηγουμένων χρήσεων πριν από τη μεταβίβαση (ή όσων χρήσεων υπάρχουν εάν δεν έχει συμπληρωθεί πενταετία).
 
Β) Η ελάχιστη αξία της επιχείρησης η οποία έχει υπολογισθεί κατά την απόκτηση των μεριδίων με βάση τις διατάξεις των Υπουργικών αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί για τον προσδιορισμό της ελάχιστης αξίας.
 
Γ) Αν τα μεταβιβαζόμενα μερίδια ή μέρος αυτών έχουν αποκτηθεί πριν από το χρόνο έναρξης ισχύος της ΠΟΛ. 1259/1999 Α.Υ.Ο., ως αξία κτήσης λαμβάνεται αυτή που οριστικοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο κατά την εφαρμογή των διατάξεων φορολογίας εισοδήματος ή κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών ή σε περίπτωση μη οριστικοποίησης, η δηλωθείσα αξία.
 
ʼρα αυτό που ενδιαφέρει είναι ο ως άνω υπολογισμός της αξίας του συνόλου της επιχείρησης όταν αγοράσθηκαν τα μερίδια από τον φορολογούμενο, η οποία θα ληφθεί ως κόστος απόκτησης.
 
Όσον αφορά τέλος την αξία πώλησης που λαμβάνεται υπόψη, εάν από το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό προκύπτει αξία μεταβίβασης (τίμημα) μεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας που προσδιορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω, ως αξία πώλησης λαμβάνεται η συμφωνηθείσα, δηλαδή, η μεγαλύτερη. (ʼρθρο 2 ΠΟΛ.1053/2003).
 
8.10.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.