3 Οκτωβρίου 2007

Λογιστικός χειρισμός της χρηματικής εισφοράς ανακύκλωσης

Θα ήθελα να με πληροφορήσετε σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό αγοράς και πώλησης ειδών τα οποία υπάγονται στο τέλος ανακύκλωσης (τόσο για τον πελάτη, όσο και για τον προμηθευτή). Τα είδη αυτά έχουν καθαρή αξία και χωριστά ΦΠΑ τέλους ανακύκλωσης;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με βάση την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Οικονομίας-Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ, με αριθμό 112145 της 16/12/2004, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Β΄ με αριθμό 1916/24-12-2004,το ποσό της χρηματικής εισφοράς (δηλαδή το τέλος ανακύκλωσης) αναγράφεται διακεκριμένα επί των τιμολογίων πώλησης, σε όλα τα στάδια πώλησης των αγαθών που υπάγονται σε αυτήν, εκτός των τιμολογίων που απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές χρήστες-επιτηδευματίες.
 
Συνεπώς, υπόχρεος είναι ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας, όταν εκδίδει ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ προς τον χονδροπωλητή.Περαιτέρω,η χρηματική εισφορά ανακύκλωσης, αποδίδεται στον Φορέα Ανακύκλωσης με βάση την Σύμβαση που έχει υπογραφεί (από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα), ενώ η χρέωσή της θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη λιανική τιμή του είδους.Σε ότι αφορά τον ΦΠΑ, σημειώνεται ότι το ποσό της ως άνω εισφοράς προσαυξάνει την φορολογητέα βάση για την επιβολή του ΦΠΑ.
 
Τα ανωτέρω είναι σε εφαρμογή του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α΄) και του ΠΔ 117/6-3-2004 (ΦΕΚ 82 Α΄)
 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
 
Εκδοση τιμολογίου από τον κατασκευαστή ή εισαγωγέα προς τον χονδροπωλητή:
 

30.ΠΕΛΑΤΕΣ 1201,90
70 ή 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜ/ΤΩΝ Ή ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1000,00
(ανάλογοι υπολογαριασμοί)
75.ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
75.90 Εισπραττόμενα τέλη τρίτων
75.90.00 Χρηματική εισφορά Ν.2939/2001 10,00
54.ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ Φ-Τ
54.00 ΦΠΑ
54.00.70 ΦΠΑ εκροών/πωλήσεων 190,00
54.00.79 ΦΠΑ εκροών/λοιπών εσόδων 1,90
Πώληση, ως τιμολογιο-ΔΑ αριθμ.

 
Στη συνέχεια, ο Φορέας Ανακύκλωσης θα εκδώσει τιμολόγιο προς τον κατασκευαστή ή εισαγωγέα, προκειμένου να εισπράξει την χρηματική εισφορά που του ανήκει.Ο λήπτης του τιμολογίου (κατασκευαστής ή εισαγωγέας), θα διενεργήσει την παρακάτω εγγραφή:
 

63.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ
63.98 Διάφοροι φόροι-τέλη
63.98.98 Χρηματική εισφορά Ν.2939/2001.......... 10,00
54.ΥΠΟΧΡ,ΑΠΟ Φ-Τ
54.00 ΦΠΑ
54.00.29 ΦΠΑ εισροών/εξόδων-δαπανών............. 1,90
53.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
Ή 38.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ................................ 11,90
Τιμολόγιο Π.Υ. κ.λπ.

 
Σημειώνεται, ότι η χρηματικη εισφορά εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης (άρθρο 31 παρ 1 περ υ΄ του ΚΦΕ).
 
Τέλος, ο χονδροπωλητής ο οποίος πωλεί τα είδη αυτά σε τελικούς χρήστες-επιτηδευματίες, θα ενσωματώσει την εισφορά στη τελική τιμή αυτών.
 
3.10.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.