24 Σεπτεμβρίου 2007

Συμφωνία ανταλλαγής υλικών με ακίνητο

Εμπορική επιχείρηση Α.Ε. με αντικείμενο δραστηριοτήτων εμπορία-εισαγωγή ειδών υγιεινής-πλακιδίων της οποίας το καταστατικό στο σκοπό αναφέρει ότι μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της, προβαίνει στις εξής λογιστικές ενέργειες: Πωλεί υλικά σε Κατασκευαστική Πολυκατοικιών επί πιστώσει, με την συμφωνία αντί χρημάτων να της μεταβιβάσει ένα διαμέρισμα: 1) Ποιές λογιστικές εγγραφές θα γίνουν; 2) Πρέπει να γίνει επέκταση του σκοπού ή καλύπτεται από τα αναγραφόμενα στο καταστατικό; 3) Πώς θα κλείσουν οι λογαριασμοί στα βιβλία της Α.Ε.;
 
Απάντηση
 
Σε ότι αφορά τον αναφερόμενο σκοπό στο καταστατικό της ΑΕ, σαφώς δεν απαιτείται τροποποίηση αυτού, δεδομένου ότι δεν προστίθεται κάποια νέα δραστηριότητα στην εταιρεία και δεν μεταβάλλεται ο αρχικός σκοπός της.Η συναλλαγή που περιγράφετε ότι θα γίνει με την «Κατασκευαστική Πολυκατοικιών», αφορά θέμα  Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ( ίσως, έκτακτης), όπου θα αποφασισθεί και θα περιγραφεί με λεπτομέρεια η διαδικασία και ο τρόπος αυτής της ανταλλαγής.
 
Τώρα, το ζήτημα της «ανταλλαγής» ( γιατί περί αυτού πρόκειται), αναφέρεται σε παράδοση υλικών (αδιαφόρως πώς θα χρησιμοποιηθούν από την Κατασκευαστική) προς πελάτη, ο οποίος σε κάποιο χρονικό σημείο των συναλλαγών, θα μεταβιβάσει (δηλαδή θα πωλήσει–διάβαζε: θα ανταλλάξει), ακίνητο προς την «Εμπορικη επιχείρηση ΑΕ», συμψηφίζοντας την απαίτηση που θα δημιουργηθεί, από αυτή τη μεταβίβαση, με την υποχρέωση που ήδη συσσωρεύθηκε κατά το προηγούμενο διάστημα ( όταν αγόραζε επί πιστώσει τα υλικά). Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (έτους 1977), αλλά και με βάση το άρθρο 573 του Αστικού Κώδικα, η περίπτωση της ανταλλαγής εξομοιώνεται με την πράξη της πώλησης. Εφαρμόζονται δηλαδή, ανάλογα όλες οι διατάξεις που αφορούν την πώληση αγαθών. Συνεπώς, οι παραδόσεις (πωλήσεις) των υλικών θα πραγματοποιούνται κανονικά με έκδοση τιμολογίων-ΔΑ από την εταιρεία σας προς την «Κατασκευαστική Πολυκατοικιών».Στον λογαριασμό 30.ΠΕΛΑΤΕΣ (σε υπολογαριασμό του), θα χρεώνεται το αντίτιμο των τιμολογίων αυτών (απαίτηση). Οταν ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του ακινήτου, που πρόκειται να σας μεταβιβάσει η κατασκευάστρια εταιρεια, θα γίνει κανονικά το συμβόλαιο αυτού. Επομένως, κατά την απόκτηση του παγίου (διαμερίσματος), θα δημιουργηθεί υποχρέωση της «Εμπορικης επιχείρησης ΑΕ» προς την «Κατασκευαστική  Πολυκατοικιών», η οποία θα εμφανισθεί σε υπολογαριασμό του 53.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ.
 
Αφού ρυθμισθούν λεπτομέρειες,σε ότι αφορά ΦΠΑ, έξοδα μεταβίβασης κλπ,θα επέλθει ο συμψηφισμός των δύο ποσών που βρίσκονται στους λογαριασμούς 30 και 53. Εδώ, χρειάζεται προσοχή, ώστε ο συμψηφισμός αυτός, να μην δημιουργήσει αργότερα, σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο, υπόνοιες περί πλασματικής συναλλαγής. ʼποψή μας είναι, ότι ανεξαρτήτως της ύπαρξης κάποιου συμφωνητικού (αρχικά), για την διαδικασία της ‘ανταλλαγής’, ο τρόπος εξόφλησης του διαμερίσματος, από την πλευρά σας, σκόπιμο είναι να περιγράφεται με λεπτομέρεια στην συμβολαιογραφική πράξη αγοράς του ακινήτου. Στο σημείο αυτό, σας προτείνουμε να ζητήσετε τη συμβουλή δικηγόρου, δεδομένου ότι ο συμψηφισμός απαίτησης-υποχρέωσης (χωρίς δηλαδή να υπάρχει καταβολή αντιτίμου εκατέρωθεν) πρέπει να θεμελιωθεί (βλέπε και έγγραφα Υπ.Οικονομίας και Οικονομικών: 1045705/12-6-2002, 1063124/2-9-2002 και 1076240/20-9-2002).
 
24.9.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.