13 Σεπτεμβρίου 2007

Έκπτωση δαπανών σε κτίριο όπου θα γίνει μετεγκατάσταση

Φαρμακείο που λειτουργεί ως ομόρρυθμη εταιρεία και τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πρόκειται να εγκατασταθεί σε 2 μήνες περίπου σε νέο μισθωμένο κατάστημα. Πώς θα δηλώσει τη νέα εγκατάσταση στο τμήμα μητρώου της Δ.Ο.Υ. Το κτίσμα θα παραδοθεί στην επιχείρηση σε τέτοιο στάδιο κατασκευής που απαιτεί έξοδα προσθηκών και βελτιώσεων πέρα του παγίου εξοπλισμού όπως τζάμια, πλακάκια κλπ. Επειδή η νομοθεσία δεν επιτρέπει την ίδρυση υποκαταστήματος φαρμακείου πως θα δικαιολογηθούν τα έξοδα που θα γίνουν στον χώρο όπου θα μεταφερθεί η εταιρεία όταν τελειώσουν οι εργασίες κατασκευής του;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Για τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο νέο κατάστημα δεν χρειάζεται να υποβάλλετε δήλωση στο τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Σύμφωνα με τις ΠΟΛ 1112/2004 και 1063/2006 υποκατάστημα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα (Σύμφωνα με παρ.1, του άρθρου 9, του Κ.Β.Σ.). ‘Έτσι η ανέγερση ή η διαμόρφωση κτίσματος (ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία, βιοτεχνικοί χώροι κ.λ.π.) ως αγαθού επένδυσης, δεν χαρακτηρίζεται ως υποκατάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας του, αφού στο εν λόγω ακίνητο δεν ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα.
 
Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις που υποκείμενες σε Φ.Π.Α. επιχειρήσεις ασκούν ήδη κάποια φορολογητέα δραστηριότητα ή απαλλασσόμενη με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, για την οποία έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών και στη συνέχεια πρόκειται να διαμορφώσουν ή να ανεγείρουν κτίριο σύμφωνα με τα ανωτέρω, για τη δραστηριότητα αυτή δεν θα υποβάλλουν δήλωση μεταβολής εργασιών, για να δηλώσουν την έναρξη των συγκεκριμένων εργασιών.
 
Προκειμένου η επιχείρηση να τύχει έκπτωσης των δαπανών αυτών αλλά και του Φ.Π.Α αυτών οφείλει σύμφωνα με τις ίδιες ΠΟΛ :
 
- να κατέχει τα νόμιμα τιμολόγια και
- να καταχωρεί τις εν λόγω δαπάνες στα φορολογικά βιβλία που ήδη τηρεί στην έδρα της.
 
Σημειώνεται ότι οι δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις σε μισθωμένα ακίνητα αποσβένονται ισόποσα, από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που διαρκεί η μίσθωση. Στη περίπτωση δε που η μίσθωση λυθεί πριν από το συμφωνημένο χρόνο, το αναπόσβεστο υπόλοιπο των πιο πάνω δαπανών εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης μέσα στην οποία λύθηκε αυτή (ΠΟΛ.1005/2005, άρθρο 9).
 
13.9.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.