12 Σεπτεμβρίου 2007

Καταστάσεις συμφωνητικών

Επιτηδευματίας με αντικείμενο εργασιών χονδρικό εμπόριο χαρτικών και διαφημιστικών ειδών υπέγραψε σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών (ως αντιπρόσωπος πωλητής με προμήθεια 8% της καθαρής αξίας των πωλήσεων). 1) Πρέπει να κάνει γνωστοποίηση της σύμβασης στη ΔΟΥ; 2) Υπάρχουν ορισμένα χρονικά περιθώρια; 3) Χρειάζεται να κάνει μεταβολή εργασιών στο μητρώο; 4) Τι παραστατικό εκδίδει και αν έχει ΦΠΑ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
1. Τα βασικά στοιχεία της σύμβασης περιλαμβάνονται στην κατάσταση συμφωνητικών που καθιερώθηκε με την Α.Υ.Ο. 1065606/7222/ΔΕ-Η΄/2000.
 
Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων και υποβάλλεται για θεώρηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι την 20η ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου. Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.
 
Στην παραπάνω κατάσταση αναγράφονται τα στοιχεία κάθε συμφωνητικού (αριθμός και ημερομηνία - ονοματεπώνυμο - επάγγελμα - διεύθυνση - Α.Φ.Μ. κάθε συμβαλλόμενου στο συμφωνητικό - αντικείμενο συμφωνητικού - ποσό - διάρκεια συμφωνητικού - λοιπές παρατηρήσεις).
 
Η κατάσταση, υποβάλλεται από κάθε συμβαλλόμενο επιτηδευματία στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός του Δ.Ο.Υ. προς θεώρηση,  χωρίς να συνοδεύεται από αντίγραφα συμφωνητικών εκτός αν ζητηθούν.
 
2. Ο επιτηδευματίας πρέπει να υποβάλλει δήλωση μεταβολής εργασιών στο τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.  προκειμένου να δηλώσει την καινούργια δραστηριότητα.(Έντυπα Μ2 ή Μ3 και Μ6).
 
3. Το παραστατικό που εκδίδει είναι Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Στο τιμολόγιο πρέπει να γίνεται αναλυτική περιγραφή της περιόδου που αφορά, των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στην εν λόγω περίοδο και να γίνεται και σχετική μνεία του παραπάνω συμφωνητικού. Η υπηρεσία αυτή υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 19%.
 
12.9.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.