3 Σεπτεμβρίου 2007

Υποχρεώσεις ΚΒΣ και ΦΠΑ Ν.Π.Δ.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

K.Α.Π.Η. «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων» Δήμου, το οποίο είναι Ν.Π.Δ.Δ, αποτελείται από ένα (1) κεντρικό κατάστημα και τέσσερα (4) παραρτήματα.
 
Σκοπός του νομικού αυτού προσώπου που συνίσταται σε εφαρμογή προγράμματος εξωϊδρυματικής προστασίας υπερηλίκων είναι η παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα της περιοχής του Δήμου ώστε αυτά να παραμένουν στην οικογένεια και στη κοινότητα.
 
Πόροι του νομικού προσώπου είναι:
 
α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου.
β) Επιχορήγηση από κάθε άλλη παροχή του Κράτους είτε απευθείας προς το νομικό πρόσωπο, είτε προς το Δήμο για το νομικό τούτο πρόσωπο.
γ) Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
δ) Έσοδα από τη συμβολική χρηματική συμμετοχή μελών που έχουν ανάγκη προστασίας.
ε) Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή υπηρεσιών που παρέχονται από το νομικό πρόσωπο.
στ) Πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία και
ζ) Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
 
Στα προστατευόμενα από το Κ.Α.Π.Η. άτομα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Διοίκησης και Διαχείρισης παρέχονται εκτός των άλλων και α) εντευκτήριο στο οποίο λειτουργεί Καντίνα που προσφέρει, ρόφημα, αναψυκτικά κ.λ.π. που βρίσκουν συντροφιά και απασχόληση τα μέλη β) οργανωμένη ψυχαγωγία (εκδρομές με πούλμαν κ.λ.π.) και επιμόρφωση (διαλέξεις, μελέτη θεμάτων, εργασία με ομάδες κ.λ.π.).
 
Τα πιο πάνω προσφερόμενα από την καντίνα είδη, διατίθενται δωρεάν στα μέλη, στους εθελοντές και σε επισκέπτες του Κ.Α.Π.Η.. Υπάρχει περίπτωση, όπως συμβαίνει σε άλλα Κ.Α.Π.Η., να εισπράττουμε συμβολική χρηματική συμμετοχή ή συμμετοχή ίση του κόστους των διατεθέντων ειδών. Η προϋπολογισθείσα και εγκριθείσα από το νομικό πρόσωπο και το δήμο δαπάνη για την αγορά των πιο πάνω προσφερόμενων ειδών ανέρχεται ετησίως σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000,00) ευρώ.
 
Επίσης στις διαλέξεις, μελέτες θεμάτων κ.λ.π. θα προσφέρεται στα μέλη του Κ.Α.Π.Η. και στους συμμετέχοντες δωρεάν μπουφέ (φαγητό-αναψυκτικά-ποτά), των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα και εγκριθείσα δαπάνη ανέρχεται ετησίως στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ. Και στη περίπτωση αυτή ενδέχεται να εισπράττουμε συμβολική χρηματική συμμετοχή από τα μέλη.
 
Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν το νομικό πρόσωπο, υποχρεούται στη τήρηση βιβλίων και στην έκδοση στοιχείων και αν είναι υποκείμενο στο ΦΠΑ για τις παραπάνω οικονομικές  πράξεις.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Α. Όσον αφορά κατ΄ αρχήν τον Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παρ.2, του άρθρου 3 του κώδικα ΦΠΑ (Κ.Ν. 2859/2000) όπως ισχύει : «το Ελληνικό Δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες και τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δε θεωρούνται υποκείμενοι στο φόρο για τις πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που ενεργούν κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, ακόμη και αν εισπράττουν δικαιώματα, τέλη ή εισφορές. Εν τούτοις τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται ως υποκείμενοι στο φόρο κατά το μέτρο που η μη υπαγωγή στο φόρο των δραστηριοτήτων τους οδηγεί σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού.
 
Τα πρόσωπα αυτά έχουν οπωσδήποτε την ιδιότητα του υποκειμένου στο φόρο, εφόσον ασκούν τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος νόμου, εκτός αν αυτές είναι ασήμαντες».
 
Επίσης με την παρ.3 του ιδίου άρθρου αποσαφηνίζεται ότι : «η αληθής έννοια της παραγράφου 2 είναι ότι, τα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής, εξαιρούνται μόνο για τις πράξεις που ενεργούν ως δημόσια εξουσία».
 
Επίσης σύμφωνα με το παράρτημα 1, του ιδίου Νόμου ορίζονται ως υπαγόμενες οι ακόλουθες δραστηριότητες:
 
1. Τηλεπικοινωνίες.
2. Διανομή ηλεκτρισμού, αερίου και θερμικής ενέργειας.
3. Μεταφορά αγαθών.
4. Παροχή λιμενικών και αερολιμενικών υπηρεσιών.
5. Μεταφορά προσώπων.
6. Παράδοση καινούργιων αγαθών που κατασκευάσθηκαν για πώληση.
7. Εργασίες γεωργικών μεσολαβητικών οργανισμών για αγροτικά προϊόντα, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς που καθορίζουν την κοινή οργάνωση της αγοράς των προϊόντων αυτών.
8. Εκμετάλλευση πανηγυριών (τοπικών εορτών) και εκθέσεων εμπορικού χαρακτήρα.
9. Εναποθήκευση.
10. Δραστηριότητες εμπορικών διαφημιστικών γραφείων.
11. Δραστηριότητες πρακτορείων ταξιδιών.
12. Εργασίες κυλικείων και λεσχών επιχειρήσεων, πρατηρίων και παρόμοιων καταστημάτων.
13. Δραστηριότητες οργανισμών ραδιοφώνου και τηλεόρασης εμπορικού χαρακτήρα.
 
Από τις παραπάνω λοιπόν διατάξεις είναι φανερό ότι για τις δραστηριότητες της καντίνας, των εκδρομών κλπ. για τις οποίες εισπράττετε αμοιβή, έστω συμβολική, το Νομικό Πρόσωπο υπάγεται σε Φ.Π.Α. και έχει όλες τις σχετικές υποχρεώσεις.
 
Β. Όσον αφορά τον Κ.Β.Σ. σύμφωνα με την παρ.3, του άρθρου 2 του Π.Δ. 186/1992 « το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί υποχρεούνται μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον Κώδικα αυτόν.
 
Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το Δημόσιο όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.A.) ή στο φόρο εισοδήματος θεωρούνται επιτηδευματίες μόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού».
 
Οπότε για τις ίδιες δραστηριότητες που αναφέραμε παραπάνω και οι οποίες υπάγονται στον Φ.Π.Α. έχει υποχρέωση το Νομικό Πρόσωπο να τηρεί και τα προβλεπόμενα βιβλία του Κ.Β.Σ.
 
20.6.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.