2 Αυγούστου 2007

Αγορά και πώληση τηλεκαρτών

Σε ποιο λογαριασμό του Λογιστικού Σχεδίου, θα καταχωρίζονται οι αγορές τηλεκαρτών; Πώς θα γίνεται ο υπολογισμός δαπανών επόμενης χρήσης, δεδομένου ότι οι κάρτες δεν απογράφονται ως εμπορεύσιμα αγαθά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Απάντηση: Με βάση την Γνωμοδότηση του ΕΣΥΛ 147/1993, σε κάθε αγορά τηλεκαρτών θα χρεώνεται ο λογαριασμός του Γ.Λ.Σ 62.03.10 “Αγορές Τηλεκαρτών προς διάθεση”, ενώ κατά την πώληση τηλεκαρτών θα πρέπει να δημιουργηθεί τριτοβάθμιος υπολογαριασμός του 73 “ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” (π.χ. πρότασή μας είναι να χρησιμοποιήσετε τον υπολογαριασμό: 73.95 “Έσοδα από λοιπές Υπηρεσίες” και τον τριτοβάθμιο του: 73.95.00 “Έσοδα από διάθεση τηλεκαρτών”).
Εξάλλου, από τα αναγραφόμενα στην ΠΟΛ 1271/92 προκύπτει εξ αντιδιαστολής, ότι σε περίπτωση που ο πωλητής τηλεκαρτών προς το κοινό, τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, πρέπει να εκδίδει αποδείξεις (Φ.Τ.Μ., ή από Η/Υ), δεδομένου ότι διαφορετικά θα έχει δυσκολία ως προς την ενημέρωση των βιβλίων του. Υπενθυμίζουμε (όπως έχουμε απαντήσει σε παλαιότερα ερωτήματα: 25/4/07 και 5/7/07), ότι η επιχείρηση τηλεπικοινωνιών διαθέτει τις τηλεκάρτες προς άλλους επιτηδευματίες, προκειμένου αυτοί να τις διαθέσουν στη συνέχεια, προς τους τελικούς καταναλωτές (κοινό), εκδίδοντας το παραστατικό που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 12 παρ.16 περ.β του ΚΒΣ, δηλαδή “λογαριασμό”, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου που αναγράφονται στο “Τιμολόγιο” (εκτός από τη ΔΟΥ). Σκόπιμο είναι να αναφέρεται η αξία και η ποσότητα των τηλεκαρτών, ο ΦΠΑ, καθώς επίσης και η διαφορά, λόγω της προμήθειας, που δικαιούται ο επιτηδευματίας των τηλεκαρτών όταν διαθέτει αυτές στο κοινό.
Σε ότι αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, δεδομένου ότι έχουν απομείνει τηλεκάρτες που δεν έχουν διατεθεί κατά την 31/12 (ή 30/6, αν ακολουθείται η διαχειριστική χρήση: 1/7 – 30/6 επόμενου έτους), με βάση τις αρχές της Λογιστικής Επιστήμης (αυτοτέλεια των χρήσεων), θα πρέπει να τακτοποιηθεί η αξία των τηλεκαρτών, που θα διατεθούν στην επόμενη χρήση. Αυτό θα γίνει με τον γνωστό τρόπο της χρησιμοποίησης των μεταβατικών λογαριασμών του ενεργητικού (Λογ. 36) και μάλιστα με τον υπολογαριασμό: 36.00 Έξοδα επόμενων χρήσεων (η ανάπτυξή του γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του Λογιστηρίου), ο οποίος θα χρεωθεί με αντίστοιχη πίστωση του 62.03.10 “Αγορές τηλεκαρτών προς διάθεση” (με την αξία των τηλεκαρτών που δεν έχουν διατεθεί).
Στην επόμενη χρήση, ο λογαριασμός 36.00 που βρίσκεται χρεωμένος (λόγω του μεταβατικού του χαρακτήρα), θα πιστώνεται με χρέωση του 62.03.10, κάθε φορά που θα πωλούνται τηλεκάρτες, ενώ ταυτόχρονα θα καταχωρίζεται το έσοδο στον 73.95.00 “Έσοδα από διάθεση τηλεκαρτών”.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.