31 Ιουλίου 2007

Ναυτική εταιρεία

Τα χαρακτηριστικά της ναυτικής εταιρείας και ο τρόπος φορολογίας της

Απάντηση
Ναυτική Εταιρεία του Ν. 959/79
Η Ναυτική Εταιρεία έχει αποκλειστικό σκοπό την κυριότητα και την εκμετάλλευση Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων. Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των Εμπορικών Πλοίων δεν συμπεριλαμβάνονται τα τουριστικά πλοία, ή τα πλοία που χρησιμοποιούνται σε αθλητικές δραστηριότητες (ναυταθλητικά πλοία).
Η Ναυτική Εταιρεία είναι Εμπορική Εταιρεία, το καταστατικό της καταρτίζεται εγγράφως και καταχωρίζεται στο ΜΗΤΡΩΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ. Με την καταχώριση αυτή, αποκτά την νομική της προσωπικότητα.
Το εταιρικό της κεφαλαίο διαιρείται σε μετοχές, οι δε μέτοχοι, είναι τουλάχιστον δυο (2). Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ναυτική Εταιρεία “δανείζεται” χαρακτηριστικά, τόσο από την Ανώνυμη Εταιρεία, όσο και από την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Συνεπώς, είναι δυνατό να ενταχθεί στις εταιρείες Μικτής Μορφής.
Οι Ναυτικές Εταιρείες υποχρεούνται σε τήρηση Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων, με την προϋπόθεση ότι είναι πλοιοκτήτριες πλοίων. (άρθρο 58 Ν.959/79). Κατ’ αυτήν την έννοια “εκδίδουν”, λαμβάνουν και διαφυλάσσουν τα υπό του κώδικος (ΚΦΣ και κατ’ επέκταση ΚΒΣ) τούτου παραστατικά των συναλλαγών τους, ως και να υποβάλλουν εις τον Οικονομικόν Έφορον (ήτοι, τον Προϊστάμενο ΔΟΥ) τις προβλεπόμενες δηλώσεις και φορολογικά στοιχειά (άρθρο 58 παρ 4 Ν.959/79).
Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται το ποσό των πέντε (5.000 €) χιλιάδων ευρώ, ενώ η ονομαστική τιμή της μετοχής δεν μπορεί να ορισθεί κατώτερη του ενός (1 €) ευρώ (άρθρο 5 Ν. 959/79). Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνος και λήγει ή την 31/12 ή την 30/6 κάθε έτους.
Προσοχή! Οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 27/75 “περί φορολογίας πλοίων” εφαρμόζονται και επί της Ναυτικής Εταιρείας εφ’ όσον είναι πλοιοκτήτρια. Περαιτέρω, απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους κλπ τόσο η διανομή των κερδών, όσο και το προϊόν εκκαθάρισης αυτής.
Στην ερμηνευτική εγκύκλιο του Νομού 959/79 (Ε12254/252/1979) σαφώς γίνεται διάκριση μεταξύ Ναυτικών Εταιρειών που είναι πλοιοκτήτριες και Ναυτικών Εταιρειών που είναι διαχειριστές πλοίων (τα οποία ανήκουν σε τρίτους). Οι τελευταίες τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, και οι δυο όμως αυτές κατηγορίες Ναυτικών Εταιρειών είναι υποχρεωμένες σε σύνταξη Ισολογισμού στο τέλος της χρήσης. Στην πράξη, οι περισσότερες Ναυτικές Εταιρείες επιλέγουν την τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας.
Κατά την σύνταξη της φορολογικής δήλωσης της Ναυτικής Εταιρείας, ακολουθείται η γνωστή διαδικασία (όπως και με τις άλλες μορφές των ΑΕ) συμπληρώνοντας τα συνήθη έντυπα (Ε3 και Φορολογική Δήλωση Φ01010). Επειδή, όμως, όπως αναφέραμε πιο πάνω, η Ναυτική Εταιρεία εφαρμόζει τις διατάξεις του Ν. 27/75, σε ότι αφορά την φορολογία, τα κέρδη της απαλλάσσονται της πληρωμής φορών κλπ (εφ’ όσον είναι πλοιοκτήτρια). Φόρος, έχει ήδη καταβληθεί υπολογιζόμενος επί του πλοίου (ή των πλοίων), που έχει στην κυριότητά της η Ν.Ε. (βλέπε περιοδικό “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ” τεύχος Μαρτίου 2007 σελ 280)

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.