27 Ιουλίου 2007

Εκπρόθεσμες δηλώσεις - ευνοϊκές ρυθμίσεις

Ποιος νόμος αφορά την πληρωμή εκπρόθεσμων δηλώσεων ΦΠΑ κατά τις χρονολογίες 2004-2005 και ποιες είναι οι ευνοϊκές ρυθμίσεις σύμφωνα με αυτόν;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
1. Η πληρωμή εκπρόθεσμων δηλώσεων ΦΠΑ κατά τις χρονολογίες 2004-2005 ρυθμίζεται με τον ΚΝ 2523/1997 άρθρο 1 παρ. 2 που αναφέρει:
 
«Στο φόρο προστιθέμενης αξίας, στο φόρο κύκλου εργασιών και στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, τέλη και εισφορές τα παραπάνω ποσοστά πρόσθετων φόρων ορίζονται σε ενάμισι τοις εκατό (1,50%) για την εκπρόθεσμη δήλωση, σε τρία τοις εκατό (3%) για την ανακριβή δήλωση και σε τριάμισι τοις εκατό (3,50%) για τη μη υποβολή δήλωσης.
 
Οι πρόσθετοι αυτοί φόροι επιβάλλονται, τόσο στην προσωρινή όσο και στην εκκαθαριστική δήλωση, καθώς και στις δηλώσεις αποθεμάτων των παρ. 11 και 12 των άρθρων 32 και 33 αντίστοιχα του Ν 1642/1986 (ΦΕΚ Α΄125). Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο επίρριψη του πρόσθετου φόρου από τον υπόχρεο σε παρακράτηση στον πραγματικό φορολογούμενο.
 
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας που καταλογίζεται στα πρόσωπα του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, που έτυχαν επιστροφής χωρίς να τον δικαιούνται, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο για την ανακριβή δήλωση».
 
Ωστόσο, τα παραπάνω ποσοστά καθιερώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν 3296/2004 και σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου ισχύουν για πράξεις που έγιναν από 1.1.2005 και μετά. Σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις τα παραπάνω ποσοστά για την χρήση 2004 ήταν : 2,50% για την εκπρόθεσμη δήλωση, 4,5% για την ανακριβή δήλωση και 5% για τη μη υποβολή δήλωσης.
 
Συνοψίζοντας λοιπόν: για τυχόν οφειλή ΦΠΑ που αφορά πράξεις που πραγματοποιήθηκαν έως 31.12.2004, η προσαύξηση θα είναι 2,50%, 4,50% ή 5% κατά περίπτωση, επί της οφειλής για κάθε μήνα καθυστέρησης. Για οφειλή, που αφορά πράξεις που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2005 και μετά, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι: 1,50%, 3% ή 3,50% κατά περίπτωση.
 
Σημειώνεται, επίσης, ότι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΝ 2523/1997, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 40 του Ν 3220/2004 και ισχύει για πράξεις ΦΠΑ που διενεργούνται από 1.1.2004 και μετά: «τα ποσοστά πρόσθετων φόρων σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υπερβούν α) το εκατό τοις εκατό (100%) για την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης και β) το διακόσια τοις εκατό (200%) για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολή δήλωσης, του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος, ή του φόρου που έχει επιστραφεί στα πρόσωπα του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ χωρίς να τον δικαιούνται».
 
Παράδειγμα:
 
Φορολογούμενος εκποίησε πάγιο στοιχείο τον Ιανουάριο του 2004, για το οποίο υπήρχε υποχρέωση διακανονισμού του ΦΠΑ, που όμως δεν έγινε. Το ποσό που έπρεπε να αποδοθεί ήταν 1.000,00 €. Εάν ο φορολογούμενος αποφασίσει τον Ιούλιο του 2007, να αποδώσει το φόρο που οφείλει οι προσαυξήσεις θα είναι : 41 μήνες x 2,5% = 102,50 %. Σύμφωνα όμως με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΝ 2523/1997 το ποσοστό των πρόσθετων φόρων περιορίζεται στο 100%. ʼρα, ο φορολογούμενος θα αποδώσει συνολικά φόρο 2.000,00 €. Εάν η ίδια πράξη είχε πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2005, η προσαύξηση θα ήταν : 29 μήνες x 1,50% = 43,50 %, δηλαδή σύνολο φόρου 1.435,00 €.
 
2. Η Πολιτεία παρέχει κατά καιρούς κίνητρα στους φορολογούμενους προκειμένου να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες που έχουν όσον αφορά τον ΦΠΑ. Τα κίνητρα αυτά συνήθως συνίστανται στην μείωση κατά κάποιο ποσοστό των προσαυξήσεων. Όμως, αυτή την στιγμή δεν υπάρχει σε ισχύ καμία τέτοια ρύθμιση, οπότε όλο το ποσό των προσαυξήσεων θα πρέπει να πληρωθεί κανονικά.
 
14.6.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.