25 Ιουλίου 2007

Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων

Στο περιοδικό Επιχείρηση 2/2007 σελίδα 231 Δίδετε οδηγίες για επένδυση που έγινε το έτος 2006 και επιχορηγήθηκε το έτος 2006 Στην πραγματικότητα όμως δεν συμβαίνει πάντα αυτό.  Π.χ. Α) Η επένδυση να έγινε το 2006 (100,000ευρώ) και η επιχορήγηση να εισπράχθηκε το 2007 αξίας 40.000 ευρώ ΕΡΩΤΗΣΗ Οι αποσβέσεις θα υπολογισθούν ως κατωτέρω 1) 2006 100.000 *20%=20.000 Ετος 2007 Επιχ/κε το 40% Δηλαδη 40.000ευρώ 2) 2007 100.000 *20%=20.000 8.000 Ποσό μείωσης Αποσβέσεων 3) 2008 100.000 *20%=20.000 8.000 ¨ 4) 2009 100.000 *20%=20.000 8.000 ¨ 5) 2010 100.000 *20%=20.000 8.000 ¨ 2011 8.000 ¨ Σύνολα 100.000 40.000 Προφανώς το έτος 2011 δεν μπορούν να μειωθούν οι αποσβέσεις του έτους 2011 αφού δεν υπάρχουν αποσβέσεις Επιπλέον με την αυτοτέλεια της κάθε χρήσης και την λογική θα έπρεπε να γίνει τροποιητική δήλωση έτους 2006 ή τέλος να είχε γίνει πρόβλεψη εσόδων ως και στη γ κατηγορία βιβλίων Τι λύση για τα άνω δίδει αν έχει δώσει το υπουργείο και για την Β κατηγορία και για την Γ κατηγορία διότι λογιστικώς προσδιορισμός ισχύει και για τις δυο κατηγορίες
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η παρατήρησή σας είναι ορθή. Συνηθέστατα, για γραφειοκρατικούς λόγους είναι δυνατόν να καθυστερήσει η είσπραξη της επιχορήγησης, οπότε το σχετικό ποσό της απόσβεσής της (της επιχορήγησης), θα πρέπει να γίνει αναδρομικά εντός της χρήσης, που τελικώς εισπράχθηκε. Με βάση τις παραδεκτές αρχές της Λογιστικής, προτείνουμε δύο λύσεις:
 
Ι. Κατά την χρήση που πραγματοποιήθηκε η επένδυση (έστω, 1/1 – 31/12/2005), αλλά δεν εισπράχθηκε ακόμη η επιχορήγηση, θα διενεργηθούν κανονικά οι αποσβέσεις (ΠΔ 299/2003), χωρίς να μειωθούν, κατά το ποσοστό της επιχορήγησης.
 
Όταν εισπραχθεί η επιχορήγηση, έστω την χρήση 2006, θα μεταφερθεί το ποσό που αντιστοιχεί για την μείωσή της, κατά την προηγούμενη χρήση (που δεν έγινε) σε πίστωση υπολογαριασμού του 82.01 «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων». Συνεπώς θα διενεργηθεί η εγγραφή:
 

//


41  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ κ.λπ.
41.10  Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων
41.10.00  Επιχορήγηση προγράμματος «Χ»…
81  ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛ.
81.00  Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
81.01.05  Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδ.
82  ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ
82.01  Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
82.01.05  Αναλογούσες στη προηγούμενη χρήση επιχορηγήσεις παγ. επενδ.

//

 
ΙΙ. Είναι δυνατόν το ποσό των αποσβέσεων του επιχορηγηθέντος παγίου, κατά το μέρος που καλύπτεται από την επιχορήγηση, να καταχωρισθεί σε μεταβατικό λογαριασμό του Ενεργητικού (36.00 Έσοδα Επόμενης Χρήσης). Έτσι, το ποσό της απόσβεσης αυτής θα μεταφερθεί στην επόμενη χρήση, μέσω του 36.00. Η περίπτωση αυτή, πρέπει να επιλεγεί, εφ’ όσον η λήψη της επιχορήγησης είναι βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ποσό που αναμένουμε.
 
Ανάλογος θα είναι ο χειρισμός και για την Β΄ κατηγορία. Αφού στη χρήση 2005 διενεργήσαμε, ολόκληρο ποσό των αποσβέσεων, στη χρήση 2006 θα μεταφέρουμε μειωμένο το ποσό αυτό, ώστε να συγκεντρωθεί στη χρήση 2006 το μέρος της απόσβεσης της επιχορήγησης που δεν έγινε την προηγούμενη χρήση.
 
5.3.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.