16 Ιουλίου 2007

Καταχώρηση προμήθειας από πώληση εισιτηρίων

Η πώληση εισιτηρίων εντάσσεται στην παροχή υπηρεσιών; Ποιους λογαριασμούς του Γ.Λ.Σ. θα χρησιμοποιήσω για την καταχώριση των εσόδων από εισιτήρια, τουριστικά πακέτα και με ποιο τρόπο θα προβαίνω στην έκδοση στοιχείων; Μήπως απαιτούνται ειδικά στοιχεία;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
(ΠΟΛ 1221/29.8.1995 Αποφ. ΥπΟικ)
 
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, τα Πρακτορεία Ταξιδίων και οι επιχειρήσεις τουριστικών περιηγήσεων, εν γένει, χαρακτηρίζονται επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και υποχρεούνται, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κωδ. ΦΠΑ (Ν 2859/2000) που τις κατατάσσει σε ειδικό καθεστώς, να παρακολουθούν σε ιδιαίτερους λογαριασμούς τα έσοδα και το κόστος κάθε τουριστικού πακέτου και σε χωριστό λογαριασμό ΦΠΑ τον φόρο των μικτών πακέτων (χώρες ΕΕ και τρίτες χώρες).
 
Για τις λοιπές πράξεις, στις οποίες αναφέρεσθε, όπως είναι οι προμήθειες για την έκδοση εισιτηρίων ή οι υπηρεσίες μεταφοράς, με ίδια μεταφορικά μέσα, έχουμε ένταξη στο Κανονικό Καθεστώς ΦΠΑ.
 
Συνεπώς, τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα, για αυτές τις πράξεις καταχωρίζονται στους προβλεπόμενους λογαριασμούς – υπολογαριασμούς του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου:
 
73. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (Ομάδα 6). Σε ότι αφορά τα εκδιδόμενα στοιχεία, αυτά είναι τα καθοριζόμενα στα άρθρα 12 και 13 του ΚΒΣ (Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών ή Αποδ. Παροχής Υπηρεσιών).
 
Τα ειδικά στοιχεία του άρθρου 13α, αναφέρονται στους εκμεταλλευτές τουριστικών λεωφορείων (τριπλότυπο δελτίο κίνησης σε κινητά φύλλα).
 
Επιπλέον, στην ΑΥπΟικ ΠΟΛ 1102/16.3.1993, αναφέρεται η έκδοση της διπλότυπης θεωρημένης απόδειξης πώλησης εισιτηρίων, η οποία παραδίδεται στον αγοραστή του εισιτηρίου μαζί με το εισιτήριο. Η απόδειξη αυτή είναι δυνατόν να μην εκδίδεται, εφόσον είναι ίσης αξίας με αυτήν του εισιτηρίου.
 
Σε περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο. Για την προμήθεια που δικαιούνται τα πρακτορεία από τις εταιρείες, εκδίδουν Τ.Π.Υ.
 
Σε ότι αφορά τους λογαριασμούς που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προκειμένου να απεικονίσετε τις πράξεις που αναφέρονται «πακέτο ταξιδίου», σας προτείνουμε τα εξής:
 
α) όταν παραλαμβάνετε παραστατικά εξόδων του πακέτου, να χρεώνετε υπολογαριασμούς του λογ. 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, σε περίπτωση 38. «ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ» ή 50. «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ»
 
β) όταν εκδίδετε εσείς τις ΑΠΥ προς τους πελάτες – συμμετέχοντες στο ταξίδι-πακέτο, θα χρεώνεται τον λογ. 38 «ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ» και θα πιστώνετε έναν υπολογαριασμό του 73. «ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ο οποίος θα περιλαμβάνει τα μικτά έσοδα (συνολικό ποσό εισπράξεων). Προς το τέλος της φορολογικής περιόδου, όταν θα ετοιμάζετε την περιοδική δήλωση ΦΠΑ, θα διαχωρίσετε τα μικτά έσοδα σε: α) απαλλασσόμενα από ΦΠΑ και σε υποκείμενα σε ΦΠΑ 19%. Εκεί θα διενεργήσετε την εσωτερική υφαίρεση, για την εξαγωγή του οφειλόμενου ΦΠΑ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 3 Ν 2859/2000.
 
Παράδειγμα
 
Πρακτορείο πραγματοποίησε ταξίδι στην Πελοπόννησο. Συμμετέχουν 30 άτομα προς 400 €, με πληρωμένα μεταφορικά, φαγητό και διαμονή σε ξενοδοχεία.
 
Πληρώθηκαν από το πρακτορείο για έξοδα:
 
Μεταφορικά: 2000
Ξενοδοχεία:   4500
                      6500
 
Το ποσό αυτό των 6.500 € εμπεριέχει ΦΠΑ ο οποίος δεν εκπίπτει (άρθρο 43 παρ. 4).
 
Έσοδα μικτά: 400 € x 30 = 12.000 €
 
Το ποσό αυτό διαχωρίζεται σε:
 
α) 6500 € απαλλασσόμενο
β) 5500 € ποσό που εμπεριέχει τον ΦΠΑ εκροών 19%
 
Περαιτέρω, με εσωτερική υφαίρεση:
 
5500 / 1,19 = 4621,85 €, είναι η φορολογητέα βάση για ΦΠΑ και ταυτόχρονα το υποκείμενο ποσό εσόδων σε ΦΠΑ 19%. Ενώ ο ΦΠΑ είναι 4621,85 x 19% = 878,15 €
 
Λογιστικές εγγραφές:
 

//

38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

38.00 Ταμείο

12000,00

73. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

73 (υπολ/σμός) Μικτά έσοδα

12000,00

ΑΠΥ


//

73. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

73 (υπολ/σμός) Μικτά έσοδα

12000,00

73. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

73 (υπολ/σμός) Απαλ/να έσοδα

6500,00

73 (υπολ/σμός) Υποκείμενα έσοδα

4621,85

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ Φ-Τ

54.00 ΦΠΑ

54.00(υπολ/σμός) ΦΠΑ εσόδων 19%

878,15

Διαχωρισμός των μικτών εσόδων


//

 
 
28.6.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.