16 Ιουλίου 2007

Βιβλίο επενδύσεων

Αναγνωρίζονται οι επενδύσεις του Ν 3220/2004, που δεν έχουν καταχωρηθεί σε θεωρημένο βιβλίο επενδύσεων αλλά σε αθεώρητο και στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου απογράφων και ισολογισμού;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Οι προϋποθέσεις (γενικώς) για τις παραγωγικές επενδύσεις τέθηκαν με τον Ν 1892/1990. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του νόμου αυτού, εφ΄ όσον τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και πραγματοποιούν επενδύσεις (για τις οποίες δικαιούνται απαλλαγές) από 1/7/90 μέχρι 31/12/2004, υποχρεούνται:
 
α) Να καταχωρίζουν στο βιβλίο απογραφών αναλυτικά και ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα πάγια.
 
β) Να πιστώνουν λογαριασμό Αφορολόγητου Αποθεματικού κατά τα αναφερόμενα στη φορολογία εισοδήματος.
 
γ) Να τηρούν ξεχωριστά Θεωρημένο Βιβλίο Επενδύσεων (άρθρο 10 ΚΒΣ).
 
Η μη τήρηση του Βιβλίου Επενδύσεων είναι παράβαση του ΚΒΣ, που επισύρει πρόστιμο (άρθρο 5 Ν 2523/1997). Από την Διοίκηση δεν έχει γίνει δεκτός άλλος τρόπος, που να καλύπτει την μη τήρηση του Θεωρημένου Βιβλίου Επενδύσεων για την αναγνώριση ή μη του αφορολόγητου αποθεματικού.
 
 
21.12.2006

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.