11 Ιουλίου 2007

Εκκαθαριστική δήλωση

Εξαγωγική επιχείρηση αγροτικών προϊόντων συμπεριέλαβε στον κωδικό 402 της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ το έτος 2006 τους εξής λογαριασμούς του λογιστικού σχεδίου:
 
71.02.0 Ενδοκοινοτικές παραδόσεις προϊόντων
71.02.01 Εξαγωγές προϊόντων
76.01.03 Κέρδη από εξαγορά αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού
86.01.03 Πιστωτικοί Τόκοι καταθέσεων
81.03.0 Κέρδη από εκποίηση μεταφορικών μέσων
 
Αυτός ο χειρισμός είναι ορθός ή λανθασμένος;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν 2954/2001 αντικαταστάθηκε η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν 2859/2000 (Κωδ. ΦΠΑ) και δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στον παρανομαστή του κλάσματος με βάση το οποίο προσδιορίζεται ο εκπιπτόμενος φόρος (Provata), ποσά προερχόμενα από:
 
α) παρεπόμενες πράξεις σε ακίνητα
 
β) χρηματοδοτικές πράξεις
 
και γ) πράξεις των περιπτώσεων κ΄. κα΄, κβ΄, κγ΄, κδ΄ και κε΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν 2859/2000.
 
Σημείωση: Περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 22:
 
κ΄ -> εργασίες που αφορούν συνάλλαγμα, χαρτονόμισμα, νομίσματα (ως μέσα πληρωμής).
κα΄ -> εργασίες που αφορούν μετοχές ΑΕ, μερίδια, ομολογίες.
κβ΄ -> η διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων.
κγ΄ -> η χορήγηση και η διαπραγμάτευση πιστώσεων.
κδ΄ -> η ανάληψη υποχρεώσεων, προσωπικών ή χρηματικών εγγυήσεων και λοιπών ασφαλειών.
κε΄ -> εργασίες που αφορούν σε καταθέσεις, τρεχούμενους λογαριασμούς, πληρωμές, μεταφορές καταθέσεων και εμβάσματα, απαιτήσεις, πιστωτικούς τίτλους, επιταγές και λοιπά αξιόγραφα καθώς και εργασίες που αφορούν στην πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring).
 
Όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις, δεν λαμβάνονται υπόψη στον σχηματισμό του κλάσματος (παρανομαστής), εφόσον πρόκειται για παρεπόμενες πράξεις της κύριας δραστηριότητας του υποκειμένου.
 
Περαιτέρω, στην περ. α της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν 2859/2000, αναφέρεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη, για τον προσδιορισμό του ποσοστού του εκπιπτόμενου ΦΠΑ των κοινών εισροών, τα ποσά που προέρχονται από παράδοση αγαθών, τα οποία χρησιμοποιούνται από τον υποκείμενο στον φόρο για πάγια εκμετάλλευση στην επιχείρηση.
 
Συνεπώς, τα ποσά των ενδοκοινοτικών παραδόσεων και των εξαγωγών, ορθώς περιελήφθησαν στον κωδ. 402 (αριθμητής και παρανομαστής του κλάσματος για την Provata, ως πράξεις απαλλασσόμενες ΜΔΕ), ενώ τα ποσά που αφορούν κέρδη από εξαγορά αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού και πιστωτικούς τόκους καταθέσεων, εφόσον πρόκειται για παρεπόμενες πράξεις και όχι για πράξεις κύριας δραστηριότητας του υποκειμένου, ανήκουν μεν στις εξαιρούμενες πράξεις από τον ΦΠΑ, αλλά δεν συμμετέχουν στον σχηματισμό του κλάσματος για τον προσδιορισμό του εκπιπτόμενου ΦΠΑ των κοινών εισροών.
 
Το ίδιο ισχύει και για το ποσό των κερδών από εκποίηση μεταφορικού μέσου (πάγιο).
 
Ιδιαίτερα επισημαίνουμε εδώ, ότι τα ανωτέρω ενσωματώθηκαν στο Ελληνικό Δίκαιο μετά από την προδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, επί συγκεκριμένης υπόθεσης (C-306/94), με ισχύ από 1.1.2001.
 
 
11.7.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.