11 Ιουλίου 2007

Πηγή εισοδήματος συντηρητή κήπων

1.Tο εισόδημα του συντηρητή κήπων είναι εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα; 2. Υπάρχει υποχρέωση σύνταξης ιδιωτικού συμφωνητικού για κάθε εργασία του; 3. Πρέπει να του γίνεται παρακράτηση φόρου 20% ; 4. Πρέπει να εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
1. Ο συντηρητής κήπων, εάν είναι με αυτή ακριβώς τη δραστηριότητα δηλωμένος στη Δ.Ο.Υ. δεν θεωρείται ελεύθερος επαγγελματίας του άρθρου 48, του Κ.Φ.Ε. αλλά επιτηδευματίας που αποκτά εισόδημα από εμπορική επιχείρηση. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ελεύθερος επαγγελματίας εάν για παράδειγμα ήταν γεωπόνος, είχε κάνει έναρξη επαγγέλματος στην Δ.Ο.Υ. σαν τέτοιος, και ασχολούταν με τη συντήρηση κήπων. Αν θέλετε διευκρινήστε μας ποιόν Κ.Α.Δ. έχει δηλώσει στην έναρξή του στην εφορία. Εάν η δραστηριότητα είναι αυτή ακριβώς που περιγράφετε, η απάντηση που σας έδωσαν από την εφορία για την πρώτη ερώτηση είναι εσφαλμένη.
 
2. Η ύπαρξη ιδιωτικού συμφωνητικού δεν είναι υποχρεωτική στην περίπτωσή σας βάσει Νόμου, ωστόσο σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών είναι καλό να υπάρχει, προκειμένου να περιγράφεται με σαφήνεια η εργασία που εκτελείται και η συμφωνηθείσα αμοιβή, έτσι ώστε να αποφεύγονται αμφισβητήσεις και  προβλήματα λόγω πιθανής ελλειπούς περιγραφής της εργασίας στο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
 
3. Εφ΄ όσον, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ερώτημα 1, δεν αποκτά εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα αλλά από εμπορική επιχείρηση δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές του.
 
4. Σε κάθε περίπτωση είναι υπόχρεος στην έκδοση φορολογικού στοιχείου. Εφ΄ όσον όπως είπαμε πηγή του εισοδήματος είναι εμπορική επιχείρηση και όχι ελευθέριο επάγγελμα εκδίδει για τις υπηρεσίες του Τ.Π.Υ. Σε διαφορετική περίπτωση θα εξέδιδε Α.Π.Υ.
 
5. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αν ο συντηρητής κήπων (κηπουρός) εντάσσεται στην κατηγορία των έμμισθων οικιακών βοηθών του άρθρου 26 παρ. 2 Ν  2639/1998, που παρέχει υπηρεσίες σε δύο ή περισσότερους εργοδότες (εντός της ασφαλιστικής περιόδου, που είναι ο μήνας), απαιτείται να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ στο ΙΚΑ με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή ο κηπουρός δεν λειτουργεί ως επιτηδευματίας και φυσικά δεν υποβάλλει δήλωση έναρξης δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. Η Δ.Ο.Υ. χορηγεί μόνο τον ΑΦΜ (εφόσον δεν υπάρχει από άλλη αιτία), με την γνωστή διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ.
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομισθούν στο ΙΚΑ, μαζί με την ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ είναι τα εξής:
 
1) ΑΦΜ (Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την ΔΟY) ή εκκαθαριστικό στο οποίο εμφανίζεται ο υπάρχων, ήδη, ΑΦΜ.
 
2) Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (μισθωτήριο ή συμβόλαιο ή Λογ/σμοί ΔΕΗ κ.λπ.)
 
3) Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599/86 στην οποία αναγράφεται και δηλώνεται ότι «δεν διατηρείται επιχείρηση, δεν απασχολείται προσωπικό και ότι υφίσταται απασχόληση σε περισσότερους από έναν εργοδότες» (δηλ. δύο και περισσότερους)
 
4) Προσκόμιση στελέχους Τριπλότυπης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, αριθμημένου, με σφραγίδα η οποία θα αναφέρει:
 
«Ονοματεπώνυμο – Επάγγελμα – Διεύθυνση – ΑΦΜ και την φράση: «ʼρθρο 26 Ν 2639/98».
 
Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε υπολογισμό ασφαλιστικών εισφορών.
 
 
11.7.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.