10 Ιουλίου 2007

Μητρώο

Ποιες είναι οι διαδικασίες λύσης και διακοπής μιας ανώνυμης εταιρείας σε νομαρχία και ΔΟΥ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Πριν από τη λύση, έχουμε την θέση της Εταιρίας σε εκκαθάριση.
 
Δικαιολογητικά
 
1. Ανακοίνωση Νομαρχίας
2. Συμπλήρωση εντύπων Μ3-Μ7
3. Αντίγραφο από το Επιμελητήριο
4. Σύνταξη Ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Το πρόσωπο που θα ασχοληθεί με τις εργασίες αυτές, πρέπει να έχει εξουσιοδότηση από την Εταιρία, με γνήσιο υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
 
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η περίοδος εκκαθάρισης, κατά την οποία γίνεται ρευστοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού και Εξόφληση των υποχρεώσεων. Η εταιρία χρησιμοποιεί την επωνυμία της με την φράση: «υπό εκκαθάριση».
 
Οριστική Διακοπή
 
1. Απόφαση Νομαρχίας
2. Συμπλήρωση του εντύπου διακοπής (Μ4)
3. Σύνταξη Ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης
4. Στο έντυπο της διακοπής υπογράφουν οι υπεύθυνοι όλων των τμημάτων της ΔΟY (εισόδημα/ΦΠΑ κ.λπ.) σχετικά με οφειλές, εκκρεμότητες κ.λπ.
5. Ακύρωση στοιχείων στο τμήμα ΚΒΣ
Αν υπάρχει ΦΤΜ ή Φορολογικός Μηχανισμός, βλέπε ΠΟΛ 1066/20.4.2005, η οποία αντικατέστησε την ΠΟΛ 1100/2003 (σελ. 1280 ΚΒΣ).
6.Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου (του Ν 1599/86) για την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων (εμ/τα ή άλλα αποθέματα/πάγια κ.λπ.) μετά την εκκαθάριση.
 
 
17.4.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.