2 Ιουλίου 2007

Πάυση - μεταβίβαση φορολογικού μηχανισμού

Αναψυκτήριο αποφασίζει να κάνει παύση εργασιών. Γίνεται ανάγνωση μνήμης της ταμειακής ώστε να κάνω την διακοπή. Μετά την ανάγνωση μνήμης αποφασίζει ότι θα το κρατήσει το μαγαζί μέχρι που να βρεί πωλητή για να μεταβιβάσει την επιχείρηση, χωρίς βέβαια στο διαστημα αυτό να την λειτουργεί γιατι θα έχει κλειστό το κατάστημα. Το ερώτημά μου είναι εάν ξανά γίνει ανάγνωση μνήμης μετά απο μεγάλο διάστημα θα έχω πρόβλημα με την εφορία; θα υπάρξει πρόστιμο; το στοιχείο αυτοπαράδοσης θα πρέπει να το εκδόσω με την πρώτη ανάγνωση μνήμης ή με την δεύτερη ανάγνωση;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
1.Η ενδιάμεση ανάγνωση της μνήμης του φορολογικού μηχανισμού δεν απαγορεύεται, αρκεί η τελευταία πριν την παύση ή μεταβίβαση ανάγνωση να περιέχει από αρχής λειτουργίας της Φορολογικής Μνήμης τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και ΦΠΑ, ως εξής:
 
i. Τέσσερα (4) ποσά ΦΠΑ που αντιστοιχούν στους συντελεστές ΦΠΑ Α, Β, Γ και Δ .
ii. To συνολικό ποσό των ολικών ακαθαρίστων αποφορολογημένων (χωρίς ΦΠΑ) εσόδων που αντιστοιχούν στους 4 συντελεστές ΦΠΑ Α+Β+Γ+Δ
iii. To ποσό των εσόδων που αντιστοιχούν στο μηδενικό συντελεστή Ε (0%).
 
Σημειώνεται ότι εάν όλα τα παραπάνω στοιχεία εμφανίζονται στο ημερήσιο δελτίο Ζ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό.
 
Το ημερήσιο δελτίο Ζ ή το Δελτίο Αναφοράς (Ανάγνωσης) περιόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης που υποβάλλετε στην εφορία είναι το τελευταίο που εκδίδετε πριν από την αφαίρεση ή αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης.
 
Την ίδια ημέρα αφαίρεσης της φορολογικής μνήμης, επίσης εκδίδετε και το φορολογικό στοιχείο που μπορεί να είναι στοιχείο αυτοπαράδοσης ή ΤΔΑ εάν πωληθεί ο μηχανισμός.
 
2.Επίσης εντός 10 ημερών από την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθούν οι παραπάνω κινήσεις πρέπει να υποβάλλετε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα εξής :
 
-Το έντυπο Β2 του TAXIS. Στην περίπτωση αυτή ως κωδικός παύσης του φορολογικού μηχανισμού στο έντυπο Β2 συμπληρώνεται ο κωδικός 5 ή 10 κατά περίπτωση.
 
- Φωτοαντίγραφο του εκδοθέντος τελικού Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή και Δελτίου Αναφοράς (Ανάγνωσης) περιόδου φορολογικής μνήμης (συγχρόνως προσκομίζεται και επιδεικνύεται το αντίστοιχο πρωτότυπο δελτίο).
 
- Το παλαιό Βιβλιάριο Συντήρησης Επισκευών.
 
3.Ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός επίσης θα πρέπει κατά τη διαδικασία αφαίρεσης της φορολογικής μνήμης να έχει πραγματοποιήσει τις εξής ενέργειες :
 
Α.Στο παλαιό Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών (ΒΣΕ) του φορολογικού μηχανισμού να αναγράψει σε κατάλληλη σελίδα τα στοιχεία του πωλητή και αγοραστή εάν υπάρχει , την ημερομηνία, τον τόπο, τον αριθμό μητρώου της παλαιάς και της νέας Φορολογικής Μνήμης εάν υπάρχει, καθώς και τα τελικά σωρευτικά-αθροιστικά ποσά από αρχής λειτουργίας της αφαιρεθείσας (παλαιάς) Φορολογικής Μνήμης. Το ΒΣΕ υπογράφεται και σφραγίζεται από τον πωλητή και από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό καθώς και από τον εφοριακό υπάλληλο, εφόσον παρίσταται.
 
Β. Να αποσφραγίσει το φορολογικό μηχανισμό και να αφαιρέσει τη φορολογική μνήμη η οποία παραδίδεται στον πωλητή, ο οποίος υποχρεούται στη διαφύλαξη της μαζί με το ΒΣΕ για όσο χρονικό διάστημα προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του ΚΒΣ.
 
4.Τέλος πριν την αφαίρεση-αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης, ο επιτηδευματίας υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ, αίτηση, με τη μορφή της Υπεύθυνης Δήλωσης-Αίτησης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία αναγράφονται:
 
- Τα πλήρη στοιχεία του πωλητή και του αγοραστή.
- Ο αριθμός μητρώου του φορολογικού μηχανισμού, του οποίου αφαιρείται η φορολογική μνήμη λόγω μεταβίβασης.
- Ο τόπος (δηλωμένη διεύθυνση λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού του πωλητή ή του εξουσιοδοτημένου τεχνικού) που θα λάβει χώρα η αφαίρεση-αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης, ο οποίος υποχρεωτικά πρέπει να ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα της ΔΟΥ της δηλωμένης εγκατάστασης λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού του πωλητή.
- Ο χρόνος αφαίρεσης-αντικατάστασης της Φορολογικής Μνήμης ο οποίος ορίζεται σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών εργάσιμων ημερών και όχι πέραν των πέντε από την υποβολή της Δήλωσης-Αίτησης. Η αφαίρεση-αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης γίνεται σε ωράριο εργασίας ΔΟΥ, εφόσον πρόκειται να παρευρεθεί εφοριακός υπάλληλος.
- Μετά την παρέλευση δύο εργασίμων ημερών από την υποβολή της Δήλωσης-Αίτησης και εφόσον δεν έχει ειδοποιηθεί σχετικά από την αρμόδια ΔΟΥ, ο πωλητής προβαίνει σε αφαίρεση της Φορολογικής Μνήμης.(Σχετική ΠΟΛ. 1100/20.08.2003).
 
 
2.7.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.