29 Ιουνίου 2007

Αυτοτελής φορολογία

Έχω ατομική επιχείρηση με υποκατάστημα και βιβλία Β΄ Κατηγορίας. Κλείνω το υποκατάστημα. Η κόρη μου έχει ατομική επιχείρηση με το ίδιο αντικείμενο, η οποία ανοίγει στην διεύθυνση του υποκαταστήματος που έκλεισα εγώ, δικό της υποκατάστημα. Θα υπάρξει υπεραξία; Εγώ εξακολουθώ να διατηρώ την επιχείρησή μου μόνο στην διεύθυνση του κεντρικού.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Κατ’ αρχήν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν.2238/1994 παρ.1 :
 
Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα:
 
Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση Ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.τ.λ. ή υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
 
Από τον γενικό αυτό κανόνα υπάρχουν οι εξής εξαιρέσεις:
 
1.Αν μεταβιβασθεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση ή μερίδιο ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, από γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος από 1.1.2001, δεν υπόκεινται σε φόρο υπεραξίας.
 
2.Προκειμένου για μεταβιβάσεις από επαχθή αιτία στοιχείων της υποπερίπτωσης αα΄ σε δικαιούχους που υπάγονται στην Α΄ ή Β΄ κατηγορία του άρθρου 29 του Ν.2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α΄), Κώδικας Κληρονομιών, Γονικών Παροχών, Δωρεών,  η πραγματική αξία πώλησης αυτών φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή ένα και δύο δέκατα τοις εκατό (1,2%) και δύο και τέσσερα δέκατα τοις εκατό (2,4%), αντίστοιχα (Ν. 3091/2002).
 
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.2961/2001 που αναφέρεται παραπάνω οι κατιόντες πρώτου βαθμού δηλαδή τα τέκνα υπάγονται στην κατηγορία Α.
 
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω στην περίπτωση που αναφέρετε :
 
1.Οφείλεται φόρος υπεραξίας με την προϋπόθεση ότι το κατάστημα της κόρης σας θα λειτουργήσει εντός εξαμήνου από το κλείσιμο του δικού σας υποκαταστήματος. Εάν παρέλθει το εξάμηνο δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας (Α.Υ.Ο. Αρ. πρωτ 1052699/1082/Α0012, 30/5/2003).
 
2.Ο φόρος υπεραξίας θα είναι 1,2 % επί της αξίας του καταστήματος (όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1053/2003 ή 1055/2003 κατά περίπτωση) και όχι 20% επί της ωφέλειας που προκύπτει.
 
 
17.5.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.