29 Ιουνίου 2007

Φορολογία τουριστικών γραφείων

Ποιος ο τρόπος φορολογίας των τουριστικών γραφείων (συμπλήρωση εντύπου Ε3). Τα έσοδα προέρχονται από προμήθειες πώλησης ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων καθώς και από αμοιβές για πώληση πακέτων. Πως συμπληρώνεται ο πίνακας I του εντύπου Ε3 και για την συμπλήρωση του ειδικού σημειώματος περαίωσης ΦΠΑ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Το εισόδημα των τουριστικών γραφείων φορολογείται λογιστικά, βάσει των τηρουμένων βιβλίων και στοιχείων. Πρόκειται για εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα από παροχή υπηρεσιών.
 
Στο έντυπο Ε3 εάν η εταιρία τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας θα πρέπει να συμπληρωθούν οι πίνακες ΣΤ-δ (στήλη παροχής υπηρεσιών) για τις δαπάνες, ΣΤ-ε για τα έσοδα και ΣΤ-στ για τα έσοδα ανά Μ.Σ.Κ.Κ (χωρίς υπολογισμό καθαρών κερδών). Οι Μ.Σ.Κ.Κ. για τις δραστηριότητες που αναφέρετε είναι οι 8301,8301α,8303 και 8304. Επίσης θα συμπληρωθεί ο πίνακας ΣΤ-η όπου θα προκύψουν τα λογιστικά προσδιοριζόμενα καθαρά κέρδη.
 
Εάν η εταιρία τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας θα συμπληρωθούν αντίστοιχα οι πίνακες Θ-β, Θ-στ, Θ-ζ και Θ-η πάντα με τα δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία.
 
Εάν η επιχείρηση επιθυμεί την περαίωση της χρήσης βάσει του Ν.3296/2004 θα πρέπει να συμπληρώσει και τον πίνακα Ι ως εξής :
 
Στον κωδικό 132 θα αναγραφούν τα ακαθάριστα έσοδα όπως προκύπτουν από τα βιβλία. Στη συνέχεια θα πρέπει να υπολογισθεί ο μέσος σταθμικός Σ.Κ.Κ., όπως αναλύουμε παρακάτω, και να αναγραφεί στον κωδικό 133. Στον κωδικό 134 θα αναγραφεί το γινόμενο των δύο παραπάνω ποσών που αποτελεί το εξωλογιστικό κέρδος. Στο κωδικό 135 θα αναγραφούν τα λογιστικά κέρδη και στον κωδικό 136 τα μεγαλύτερα μεταξύ λογιστικών και εξωλογιστικών κερδών. Επίσης τα ποσά αυτά θα μεταφερθούν αντίστοιχα και στους κωδικούς 142 έως 145. Τέλος το ποσό του κωδικού 145 θα μεταφερθεί και στον κωδικό 346.
 
Για τον τρόπο υπολογισμού του μέσου σταθμικού Σ.Κ.Κ. (Μ.Σ.Σ.Κ.Κ.), ας υποθέσουμε ότι τα έσοδά σας από προμήθειες πωλήσεως εισιτηρίων (Μ.Σ.Κ.Κ. 8301= 28%) ήταν 10.000,00 Ευρώ και από πωλήσεις πακέτων (Μ.Σ.Κ.Κ. 8302= 8%) ήταν 12.000,00 Ευρώ. ʼρα σύνολο εσόδων 22.000,00 Ευρώ. Τότε ο Μ.Σ.Σ.Κ.Κ. = ((10.000,00 Χ 28%) + (12.000,00 Χ 8%)) / 22.000,00 = (2.800,00+960,00) / 22.000,00 = 0,1709 ή 17,09%.
 
Τέλος επειδή το εισόδημα της επιχείρησης προέρχεται από παροχή υπηρεσιών, δεν αναπροσαρμόζονται τα ακαθάριστα έσοδά της, άρα δεν υποβάλλει ειδικό σημείωμα περαίωσης του ΦΠΑ.
 
 
19.4.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.