28 Ιουνίου 2007

Επιδόματα εορτών

Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πώληση τουριστικών πακέτων καταβάλλει μηνιαίως το βασικό μισθό σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση (ΕΓΣΕΕ) τους πωλητές και ανάλογα με τον υπολογισμό των κρατήσεων που κάνουν τηλεφωνικά λαμβάνουν ποσοστό επί της προμήθειας του ταξιδίου. Στην μισθοδοσία υπολογίζονται οι μικτές αποδοχές βάσει ΕΓΣΕΕ και η διαφορά των συνολικών πωλήσεων του μήνα μείον τις βασικές αποδοχές εισάγονται στο bonus. Η επιχείρηση πληρώνει εισφορές στο ΙΚΑ σε όλο το ποσό και παρακρατεί το φόρο που υπολογίζει το πρόγραμμα μισθοδοσίας. Το ερώτημα είναι αν ο εργαζόμενος δικαιούται να παίρνει το ΔΧ, ΔΠ και επίδομα αδείας σύμφωνα με τις βασικές αποδοχές ή βάσει του συνολικού ποσού συμπεριλαμβάνοντας και το bonus. Σημειώστε ότι η επιχείρηση θεωρεί ότι ο εργαζόμενος δουλεύει σαν commission only αλλά καταβάλλει στον εργαζόμενο τις βασικές αποδοχές αν αυτός δεν κάνει καθόλου πωλήσεις (μισθός, επιδόματα κλπ).
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Τα επιδόματα (δώρα) εορτής Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται επί τη βάσει των πράγματι καταβαλλομένων αποδοχών κατά την 10η Δεκεμβρίου (ΔΧ) ή την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα (ΔΠ) κάθε έτους, (ή την ημερομηνία που για οποιονδήποτε λόγο, λύεται η εργασιακή σχέση).
 
Ως καταβαλλόμενες αποδοχές νοούνται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού. Τακτικές αποδοχές, για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας (ΥΑ Οικονομικών και Εργασίας 19040/1981), θεωρούνται ο μισθός (ή το ημερομίσθιο) καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα, είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κ.λπ.) εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα ή κατ’ επανάληψη περιοδικά, κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα του έτους.
 
Με διάφορες δικαστικές αποφάσεις έχει κριθεί ότι αποτελούν τακτικές αποδοχές (συνεπώς, λαμβάνονται υπ’ όψη στον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών), μεταξύ άλλων, και οι εξής παροχές:
 
1) η αμοιβή για εργασία την Κυριακή (ή σε εξαιρέσιμες αργίες), εφόσον η απασχόληση είναι τακτική και νόμιμη,
2) η πρόσθετη αμοιβή που παρέχεται από τον εργοδότη οικειοθελώς ως κίνητρο αύξησης της παραγωγικότητας (πριμ), όπως επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα όταν δίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα,
3) η αμοιβή της νόμιμης υπερωριακής εργασίας, όταν παρέχεται τακτικά,
4) η αμοιβή από προμήθειες
5) Το επίδομα ισολογισμού κ.λπ.
 
Υπολογισμός επιδομάτων εορτών (ΔΧ-ΔΠ) για τους αμειβόμενους με ποσοστά ή κυμαινόμενες αποδοχές
 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Υπουργικής Απόφασης 19040/81, ο υπολογισμός των επιδομάτων εορτών για τους παραπάνω εργαζόμενους, γίνεται επί τη βάσει του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών τις οποίες έλαβε ο εργαζόμενος: α) για το επίδομα ΠΑΣΧΑ, από 1/1-30/4 και β) για το επίδομα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, από 1/5-31/12.
 
Σε ότι αφορά το επίδομα αδείας, αυτό έχει την ίδια βάση υπολογισμού που χρησιμοποιούμε για τις αποδοχές άδειας. Συνεπώς, όποτε χορηγηθεί η άδεια, ο μισθωτός θα λάβει τις αποδοχές άδειας (τον μήνα) και το ½ αυτών των αποδοχών ως επίδομα αδείας (εγγρ. Υπ. Εργασίας 1236/87)
 
 
27.6.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.