27 Ιουνίου 2007

Καταστροφή αποθεμάτων εταιρείας με βιβλία Β κατηγορίας

Βιοτεχνία ενδυμάτων οε με β κατηγορίας βιβλία θα προβεί σε διακοπή εργασιών στίς 31/12/2006 ειχε μένοντα τόσο,  προιόντα τόσο και α ύλες, αξίας περίπου 16,000 ευρώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τα παρακάτω α) εάν δωρήσουμε τα προιόντα μας σε εκκλησία, θα χρεώσουμε Φ.Π.Α στο παραστατικό? β) μπορούμε να προβούμε σε καταστροφή των μενόντων, και αν ναι τι διαδικασία ακολουθείται και γ) τι συμφέρει την επιχείρηση να κάνει έτσι ώστε να έχουμε την μικρότερη επιβάρυνση τόσο σε Φ.Π.Α όσο και σε φορολογία.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η λύση της δωρεάς δεδομένης και της αξίας των αποθεμάτων δεν είναι καλή ιδέα δεδομένου ότι θα πρέπει να εκδόσετε στοιχείο αυτοπαράδοσης και να αποδώσετε τον αναλογούντα ΦΠΑ (περίπτωση β, παρ.2, άρθρου 7, του κώδικα ΦΠΑ, Ν.2859/2000).
 
Η πιο ορθή λύση είναι να προβείτε σε καταστροφή των αποθεμάτων για την οποία νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο θεωρείται το πρωτόκολλο καταστροφής όπως προκύπτει από την ΠΟΛ. 1005/14.01.2005 σύμφωνα με την οποία «η ζημία που προκύπτει από τη διαγραφή άχρηστων αποθεμάτων ,αναγνωρίζεται προς έκπτωση, εφόσον η διαγραφή στηρίζεται σε σύνταξη πρωτοκόλλου καταστροφής του οποίου δεν αμφισβητείται η ακρίβεια. ( Σ.τ.Ε. 3455-6/1995)».
 
Προκειμένου να μην αμφισβητηθεί η ακρίβεια του πρωτόκολλου καταστροφής θα πρέπει να ακολουθήσετε την ακόλουθη διαδικασία :
 
Α. Να οριστεί, με απόφαση του διοικούντος την επιχείρηση, μία επιτροπή καταστροφής στην οποία μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε και η οποία συνήθως είναι τριμερής. Για παράδειγμα θα μπορούσε να αποτελείται από τον επιχειρηματία, τον υπεύθυνο του λογιστηρίου και τον αποθηκάριο.
 
Β. Να ετοιμάσετε αναλυτικό κατάλογο των προς καταστροφή αποθεμάτων, ανάλογο με τον τρόπο καταχώρησής τους στην απογραφή.
 
Γ. Να ορίσετε συγκεκριμένη ημέρα, ώρα και τόπο όπου θα γίνει η καταστροφή των αποθεμάτων.
 
Δ. Να υποβάλλετε στην αρμόδια για την φορολογία σας Δ.Ο.Υ. γνωστοποίηση – αίτηση με την οποία θα γνωστοποιείτε όλα τα παραπάνω και θα καλείτε την Δ.Ο.Υ. να στείλει υπάλληλό της προκειμένου να ελέγξει την διαδικασία της καταστροφής. Εδώ σημειώνεται ότι ενώ η υποβολή της παραπάνω αίτησης είναι αναγκαίο στοιχείο της διαδικασίας, δεν είναι δεσμευτική για την Δ.Ο.Υ. η αποστολή υπαλλήλου αλλά εναπόκειται στην κρίση του προϊσταμένου της. Σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από την παρουσία ή όχι εφοριακού υπαλλήλου η καταστροφή πραγματοποιείται την ημέρα, ώρα και στο σημείο που έχετε κάνει γνωστό στη Δ.Ο.Υ.
 
Ε. Μετά το πέρας της καταστροφής συντάσσετε πρωτόκολλο καταστροφής το οποίο περιλαμβάνει :
 
1.την ημέρα, ώρα, σημείο της καταστροφής,
 
2.τα πρόσωπα που παρέστησαν,
 
3.την αναλυτική περιγραφή των ειδών που καταστράφησαν.
 
Το πρωτόκολλο υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής καταστροφής.
 
Σημειώνεται ότι οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο της καταστροφής μπορεί να υπάρξει είναι χρήσιμο. Π.χ. φωτογραφίες των κατεστραμμένων αποθεμάτων.
 
ΣΤ. Εκδίδετε δελτίο αποστολής για την αποστολή των κατεστραμμένων ειδών προς την χωματερή.
 
Ζ. Προχωρείτε σε καταχώρηση της ζημιάς, στο βιβλίο εσόδων – εξόδων. Η αξία της ζημιάς, ισούται με την αξία που είχαν τα κατεστραμμένα είδη, κατά το χρόνο της καταστροφής. Η αξία αυτή είναι η χαμηλότερη μεταξύ της αξίας κτήσης και της τρέχουσας αξίας. Εάν η τρέχουσα αξία είναι χαμηλότερη από την αξία κτήσης, η διαφορά συνιστά ζημία λόγω απαξίωσης των εμπορευμάτων, καταχωρείται σε ξεχωριστό λογαριασμό και για την αναγνώρισή της θα πρέπει η επιχείρηση να αποδείξει την απαξίωση η οποία μπορεί να οφείλεται σε περέλευση της μόδας ή άλλη πραγματική αιτία. Σχετικά η ΠΟΛ. 1005 αναφέρει ότι «αν τα εμπορεύματα των επιχειρήσεων, δι’ ειδικούς πραγματικούς ή οικονομικούς λόγους λ.χ. λόγω παρελεύσεως του συρμού (μόδας), παλαιότητας, ελαττωματικότητας κ.λπ., υφίστανται σοβαρά μείωση της αξίας τους, η αποτίμηση των κατά την απογραφή, πρέπει να γίνει στην πιθανή τιμή πώλησης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο επιχειρηματίας φέρει το βάρος της απόδειξης της απαξίωσης. (Σ.τ.Ε. 3355/90)»
 
Για την καλύτερη κατανόηση του τελευταίου ας υποθέσουμε ότι εταιρεία ετοίμων ενδυμάτων εμφανίζει στην απογραφή της εμπορεύματα αξίας 10.000,00 Ευρώ. Στη διάρκεια της χρήσης, λόγω παρέλευσης της μόδας, τα είδη αυτά δεν μπορούν να πωληθούν πάνω από 4.000,00 Ευρώ και η εταιρεία αποφασίζει έτσι την καταστροφή τους. Σε αυτή την περίπτωση θα καταχωρίσει σε λογαριασμό ζημιών λόγω καταστροφής ακατάλληλων αποθεμάτων το ποσό των 4.000,00 Ευρώ και σε λογαριασμό ζημιών από υποτίμηση εμπορευμάτων το ποσό των 6.000,00 Ευρώ.
 
Προσοχή επίσης χρειάζεται στο τέλος της χρήσης ώστε να μην βαρύνουν τα κατεστραμμένα είδη και το κόστος παραγωγής. Παράδειγμα : αν η παραπάνω επιχείρηση είχε στην αρχή της χρήσης σύνολο απογραφής 20.000,00 Ευρώ, αγορές χρήσης 50.000,00 Ευρώ και σύνολο απογραφής τέλους 9.000,00 Ευρώ και δεν είχε καταστρέψει τα παραπάνω αποθέματα, το κόστος πωληθέντων θα ήταν 20.000,00 + 50.000,00 – 9.000,00 = 61.000,00 Ευρώ. Στην πραγματικότητα όμως το κόστος της είναι 61.000,00 – 10.000,00 που είναι τα κατεστραμμένα εμπορεύματα που έχουν ήδη καταχωρηθεί σε λογαριασμούς ζημιών.
 
 
27.6.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.