19 Ιουνίου 2007

Απασχόληση συνταξιούχου

Μπορούν μελη Δ.Σ. σε μια ανώνυμη εταιρεία να είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Κατ΄ αρχήν ο Κ.Ν.2190/1920 δεν έχει καμία απαγορευτική διάταξη για αυτή την περίπτωση άρα επιτρέπει την εκλογή συνταξιούχου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
Πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί υπό προϋποθέσεις με την σύνταξή του μέλους του Δ.Σ. Συγκεκριμένα ο Ν. 2676/1999 στο άρθρο 63 θέτει κάποιους περιορισμούς στην απασχόληση των συνταξιούχων που μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την αναστολή καταβολής της σύνταξής τους, την μείωσή της ή την καταβολή αυξημένων εισφορών κατά περίπτωση.
 
Έτσι εάν ο εν λόγω ασφαλισμένος είναι και μέτοχος της εταιρείας με ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο του 5%, οπότε υπάρχει υποχρέωση ασφάλισής του στον Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην ΤΕΒΕ), πρέπει πριν την εκλογή του στο Δ.Σ. να υποβληθεί στον φορέα κύριας ασφάλισης από τον οποίο συνταξιοδοτείται, δηλαδή στην περίπτωσή σας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δήλωση με την οποία θα γνωστοποιείται η έναρξη εργασίας για την οποία υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ (παρ.5, άρθρου 63 Ν. 2676/1999). Μάλιστα «παράλειψη της δηλώσεως συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του με πρόστιμο που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το νόμιμο τόκο υπερημερίας». Μετά την υποβολή της δήλωσης αυτής το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα εξετάσει και άλλα στοιχεία όπως είναι η ηλικία του ασφαλισμένου, το ετήσιο εισόδημά του κλπ. προκειμένου να προσδιορίσει εάν θα υπάρξει μείωση και σε ποιο ποσοστό την σύνταξή του. Συγκεκριμένα αυτό που ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 1, του ως άνω Νόμου είναι ότι:
 
«Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή θανάτου φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αναλαμβάνουν εργασία υπόκεινται στους εξής περιορισμούς: α) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης, β) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους το ποσό της σύνταξης ή του αθροίσματος των συντάξεων σε περίπτωση συρροής, που υπερβαίνει τις 250.000 δραχμές μηνιαίως, καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε τέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
 
Ειδικότερα για τους δικαιούχους κατωτάτων ορίων συντάξεων η σύνταξη τους περιορίζεται στο οργανικό ποσό, όπως αυτό προκύπτει από τα ασφαλιστικά δεδομένα, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει οι άνδρες το 65ο και οι γυναίκες το 60ό έτος της ηλικίας τους ».
 
Το ίδιο ισχύει εάν υπάρχει κάποιου είδους μισθολογικής αμοιβής για την εργασία που παρέχει ως μέλος του Δ.Σ., που να συνεπάγεται την υποχρέωση ασφάλισης του σε φορέα κύριας ασφάλισης.
 
Σε περίπτωση που δεν ισχύει κάποιος από τους παραπάνω περιορισμούς δεν υπάρχει κάποιο άλλο κώλυμα για τη συμμετοχή του εν λόγω συνταξιούχου στο Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας.
 
 
11.6.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.