19 Ιουνίου 2007

ΦΠΑ ακινήτων

Ερωτάται αν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί ΦΠΑ ακινήτων σύμφωνα με το Ν 3427/2005 στην περίπτωση που τεχνική εταιρεία εκτέλεσης δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ανέγερσης-πώλησης οικοδομών ανεγείρει κτίσμα επί οικοπέδου στο οποίο έχει δικαίωμα ανέγερσης ισογείου και υπογείου (έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία), με σκοπό την εκμίσθωσή του σε τρίτο (ανέγερση παγίου).
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με την περίπτωση γ της παρ.2 του άρθρου 7 του ΚωδΦΠΑ (Ν.2859/2000) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.3427/2005 και στη συνέχεια με το Ν.3522/2006, θεωρούνται μεταξύ άλλων ως παράδοση αγαθών και : «η ιδιοκατοίκηση, η παράδοση σε μη φορολογητέα δραστηριότητα του ιδίου υποκειμένου, η μίσθωση, η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ή η χρησιμοποίηση για οποιονδήποτε σκοπό ξένο προς την επιχείρηση, των ακινήτων που προβλέπουν οι διατάξεις του ʼρθρου 6», εφόσον η απόκτηση των αγαθών ή κατά περίπτωση των υλικών ή των υπηρεσιών από τα οποία έχουν παραχθεί αυτά, παρέχει στον υποκείμενο δικαίωμα έκπτωσης του φόρου.
 
Έτσι στην περίπτωση εκμίσθωσης χώρου (όπως του ερωτήματος) έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί ΦΠΑ ακινήτων του Ν.3427/2005.
 
Η διαφορά είναι ότι, όπως διευκρινίζεται στην Πολ.. 1053/27.03.06, η ειδική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται (για πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του ʼρθρου 7), χωρίς την καταβολή του φόρου, ο οποίος καταβάλλεται με την περιοδική δήλωση ΦΠΑ της οικείας φορολογικής περιόδου. Ο αναλογών φόρος καταχωρίζεται στο πεδίο «αφαιρούμενα ποσά» της περιοδικής δήλωσης (Βλ. σχετικά και το άρθρο της κας Ρουσσάκη στο τεύχος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Απριλίου 2007, σελ.409).
 
Επίσης όσον αφορά τον χρόνο γέννησης της φορολογικής υποχρέωσης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 16 του ΚωδΦΠΑ (Ν.2859/2000) σύμφωνα με τις οποίες «η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο:
 
..δ) πραγματοποίησης των πράξεων που προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του ʼρθρου 7»
 
 
21.5.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.