19 Ιουνίου 2007

Φορολογία (Ιδιόχρηση ακινήτου)

Πώς υπολογίζεται η τεμκαρτή αξία ακινήτου σε οικόπεδο εις το οποιό έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμισης. Πιο συγκεκριμένα στο έντυπο Ε2 ( ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ) έχουμε σε ιδιόκτητο οικόπεδο π.χ. 2000 τμ ακίνητο που το ιδιοχρησιμοποιούμε επιφάνειας 700 τμ. Πως θα πρέπει να υπολογίσουμε το τεκμαρτό εισόδημα στο Ε2;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Παραπέμπουμε στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν 2238/94. Εάν το ακίνητο βρίσκεται εντός περιοχής όπου ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, τότε το ακαθάριστο εισόδημα (τεκμαρτό), βρίσκεται ύστερα από τη σύγκριση του με άλλα ακίνητα που εκμισθώνονται στην περιοχή. Πάντως, το τεκμαρτό μίσθωμα που υπολογίζεται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το 5%, ούτε μικρότερο από το 3,5% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου βρίσκεται με βάση τις διατάξεις του Ν 1249/1982.
 
Στην πράξη ακολουθούνται τα εξής:
 
Α) βρίσκεται η αντικειμενική αξία του ακινήτου με την χρήση του κατάλληλου εντύπου υπολογισμού (1-5)
 
Β) Πολλαπλασιάζεται η αξία αυτή επί 3,5% (ή αναλόγως, επί 4% ή 5%, όχι περισσότερο), οπότε προκύπτει το ετήσιο τεκμαρτό μίσθωμα (ακαθάριστο).
 
Εάν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού των ακινήτων, τότε το τεκμαρτό μίσθωμα βρίσκεται με πολλαπλασιασμό της πραγματικής αξίας του ακινήτου (κατά το έτος φορολογίας, δηλαδή το 2006) επί 4%.
 
Επί του ποσού που θα δηλωθεί ως τεκμαρτό μίσθωμα (ιδιόχρηση) στο Ε2, θα υπολογισθεί συμπληρωματικός φόρος 3% (με την προϋπόθεση της ύπαρξης κυρίου φόρου).
 
Περαιτέρω, το τεκμαρτό μίσθωμα μπορεί να καταχωρισθεί στα βιβλία της επιχείρησης, ως έξοδο (άρθρο 31 παρ. 1 περ. α - υποπερ. Ββ του Ν 2238/94 - ΚΦΕ), αρκεί να έχει δηλωθεί και ως εισόδημα από ακίνητα. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε, ότι σ΄ αυτήν την περίπτωση και εφ΄ όσον η επιχείρηση έχει υπολογίσει αποσβέσεις επί του ακινήτου με βάση το ΠΔ 299/2003, αυτές οι αποσβέσεις θα πρέπει να μειωθούν κατά την αξία της μείωσης που υφίσταται το τεκμαρτό μίσθωμα (ακαθάριστο), με βάση το άρθρο 23 του Ν 2238/94 (5% ή 10% για το 2006). Σχετικές είναι οι Πολ. 1224/2001 και 1122/2003.
 
 
21.5.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.