19 Ιουνίου 2007

Φορολογία φ.π.

1. Αλλοδαπή, η οποία έχει εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και φιλοξενείται από κάποιον φίλο της. Γίνεται απλά δεκτή μια υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι φιλοξενείται από τον τάδε κλπ;  Ο κύριος ο οποίος την φιλοξενεί, τυγχάνει να είναι ελεύθερος επαγγελματίας και να μισθώνει την συγκεκριμένη κατοικία, την οποία και χρησιμοποιεί ως έδρα του ατομικής του επιχείρησης. Πρέπει και αυτός να βεβαιώσει την ανωτέρω φιλοξενία σε δήλωση του Ν.1599 και η φορολογούμενη αλλοδαπή να την συνυποβάλλει μαζί με τη δική της;
 
2. Έχουμε την περίπτωση συζύγου, η οποία έχει στην κατοχή της ένα ακίνητο 60τ.μ. και στο οποίο δεν διαμένει η ίδια με την οικογενειά της, αλλά το έχει παραχωρήσει στην αδελφή της, χωρίς καταβολή ενοικίου. Σε όλες τις δηλώσεις των τελευταίων ετών, έχει γραφτεί στον πίνακα 5 στο 1β. Έχουν δηλωθεί 12 μήνες ιδιοκατοίκησης. Σωστά;
 
3. Έχουμε την περίπτωση σύσταση Κ/Ξ στις αρχές του 2006, με σκοπό την ανέγερση οικοδομής. Μέλη της Κ/Ξ, είναι μια Ανώνυμη Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρία, και ένα φυσικό πρόσωπο(με ελευθέριο επάγγελμα).Ποσοστό συμμετοχής των ανωτέρω στην Κ/Ξ 50% έκαστος.
 
Στις 20-03-2006 αγοράζουν οικόπεδο με ποσοστό συμμετοχής 19,50% για την ανέγερση της οικοδομής. Η αγορά γίνεται από τα κοινοπρακτούντα μέλη.
 
Το πρόβλημα είναι το ποιός έχει την υποχρέωση υποβολής Ε9. Η Κ/Ξ , ή τα κοινοπρακτούντα μέλη;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
1. Σε περίπτωση που φιλοξενείται κάποιος φορολογούμενος, από κάποιον άλλον, δεν χρειάζονται υπεύθυνες δηλώσεις. Εφόσον, το γεγονός είναι πραγματικό, ήδη αυτό δηλώνεται υπεύθυνα (με βάση τις διατάξεις του Ν 1599/1986) με μόνη την υπογραφή της φορολογικής δήλωσης. Υπεύθυνη δήλωση απαιτείται στις περιπτώσεις που παραχωρείται δωρεάν μια κατοικία ή άλλο οίκημα (χωρίς δηλαδή αντάλλαγμα), οπότε προκύπτει η υποχρέωση προσδιορισμού τεκμαρτού μισθώματος (?ρθρο 22 Ν 2238/1994). Εξαιρείται η περίπτωση παραχώρησης δωρεάν χρήσης κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. από γονέα προς τέκνα ή τέκνα προς τους γονείς ? άρθρο 6 παρ. 2 περ. γ Ν 2238/1994).
 
2. Όχι σωστά! Υπάρχει παραχώρηση προς τρίτο πρόσωπο (αδελφή της συζύγου) και πρέπει να υπολογισθεί τεκμαρτό μίσθωμα από δωρεάν παραχώρηση, όπως καθορίζεται από το άρθρο 22 παρ. 3 Ν 2238/1994. Θα συμπληρωθεί Ε2 έντυπο (στήλη 13) και θα μεταφερθεί το ποσό στο έντυπο Ε1 (πίνακας 4, Ε ? 3 ? α ? κωδ. 129-130). Θεωρείται ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα (δεν υπολογίζεται χαρτόσημο, μόνο συμπληρωματικός φόρος 1,5%, εφόσον προκύπτει, με την εκκαθάριση, κύριος φόρος).
 
3. Στη δήλωση ακινήτων (Ε9) εγγράφονται ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα, κατά κυριότητα. Συνεπώς, εκείνος που έχει την πλήρη κυριότητα επί ακινήτου ή έχει μόνο την επικαρπία (ισόβια ή μη) ή είναι ψιλός κύριος αυτού, θα συμπληρώσει το Ε9. Επομένως, θα δείτε τα συμβόλαια. Εκεί αναγράφονται τα ονόματα (ή οι επωνυμίες) αυτών που κατέχουν κυριότητα κ.λπ. επί του οικοπέδου.
 
 
30.5.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.