28 Νοεμβρίου 2023

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΠΕ

Ο Χ Φυσικό πρόσωπο - εταίρος ΕΠΕ κατείχε το 50% από την σύσταση της εταιρείας, πούλησε στις 20/9/2023 το 30% έναντι 1.500.000 ευρώ, σε μια Ανώνυμη Εταιρεία και παρέμεινε με 20%. Η Ε.Π.Ε ξεκίνησε το 2010 με αρχικό κεφάλαιο σύστασης 300 χιλ. ευρώ και στις 10/7/2023 δύο μήνες πριν πουλήσει ο Χ το 30%, έκανε αύξηση κεφαλαίου κατά 1.000.000 ευρώ από το συνολικό υπόλοιπο κερδών εις νέον 2 εκ. ευρώ που είχε. Δεν είχε ξανακάνει άλλη αύξηση κεφαλαίου ποτέ. Ποια θα είναι η βάση υπολογισμού της τιμής κτήσης για τον υπολογισμό της υπεραξίας 15% του Χ (στην προσωπική του δήλωση φορολογίας Ε1 για το έτος 2023) και γιατί;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολ. 1032/2015, η διοίκηση ερμηνεύοντας τις διατάξεις του άρθρου 42, του ΚΦΕ, περιγράφει τους κανόνες προσδιορισμού της υπεραξίας επί της οποίας υπολογίζεται ο σχετικός φόρος σε περιπτώσεις μεταβίβασης τίτλων.

Ειδικότερα, προκειμένου για μεταβιβάσεις τίτλων (μετοχών, μεριδίων ΕΠΕ, μερίδων προσωπικών εταιριών, κλπ.) μη εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, ως τιμή πώλησης θα λαμβάνεται αυτή που δηλώνεται από τους συναλλασσόμενους και αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο μεταβίβασης. Ως τιμή κτήσης, θα λαμβάνεται η χαμηλότερη μεταξύ αυτής που προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο απόκτησης των τίτλων και του τιμήματος που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, κατά το χρόνο απόκτησης των τίτλων.

Ως ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, θα λαμβάνονται τα ίδια κεφάλαια όπως αυτά εμφανίζονται στο τελευταίο πριν την ημερομηνία μεταβίβασης μηνιαίο ισοζύγιο της επιχείρησης. Τυχόν εγγραφές που έχουν γίνει μέχρι την ημερομηνία μεταβίβασης στους λογαριασμούς αυτούς λαμβάνονται υπόψη.

Για τον προσδιορισμό της τιμής κτήσης στις πιο πάνω περιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη και οι εταιρικές πράξεις που έχουν λάβει χώρα μέχρι το χρόνο της μεταβίβασης, όπως για παράδειγμα, τυχόν αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίου ανεξάρτητα αν με αυτές μεταβάλλεται ο αριθμός ή η αξία των τίτλων, κλπ. Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση δωρεάν χορήγησης μετοχών στους μετόχους λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (αποθεματικό λόγω υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών, από φορολογημένα κέρδη, κλπ.), οι μετοχές αυτές θα επηρεάσουν την τιμή κτήσης των μετοχών και επομένως και την υπεραξία που θα προκύψει κατά την πώληση των μετοχών της υπόψη εταιρίας.

 

Με βάση τα ανωτέρω το κόστος κτήσης των μεριδίων προσδιορίζεται ως εξής:

 

Κατά τη σύσταση της εταιρείας, το κόστος του 50% των μεριδίων ανέρχεται σε 50% Χ 300.000 = 150.000 ευρώ

 

Μετά την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών και κατά το χρόνο της κεφαλαιοποίησης:

 

Βάσει ιδίων κεφαλαίων έστω: (1.300.000 + 1.000.000) Χ 50% =1.150.000 ευρώ[1].

 

Το παραπάνω ποσό θα συγκριθεί με το ποσό που πραγματικά καλύφθηκε από τον εταίρο για το 50% των μεριδίων της ΕΠΕ που είναι: 150.000 + 500.000 (50% Χ 1.000.000)[2] = 650.000 ευρώ.

Άρα ως τιμή κτήσης του 50% των μεριδίων της ΕΠΕ λαμβάνονται υπόψη τα 650.000 ευρώ.

Επομένως, για το 30% η αντίστοιχη αξία θα είναι: 650.000 Χ (30/50) = 390.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τη στιγμή της μεταβίβασης δεν έχουν λάβει χώρα άλλες εταιρικές πράξεις.

 [1] Με την προυπόθεση ότι η εταιρεία δεν έχει άλλα στοιχεία στην καθαρή της θέσης όπως λ.χ. ζημιές παρελθόντων ετών, άλλα αποθεματικά κ.λπ.)

[2] Το ποσό του 1.000.000 ευρώ που κεφαλαιοποιήθηκε αυξάνει το κόστος κτήσης των μεριδίων μολονότι δεν προέρχεται από εισφορά νέων μετρητών από τα μέλη της εταιρείας.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.