25 Σεπτεμβρίου 2023

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τυπογραφείο Ε.Ε.(απλογραφικά βιβλία) υπέβαλε αίτηση για το πρόγραμμα Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων (Περιφέρειας Πελοποννήσου). Η έγκριση επιδότησης του 65% των δαπανών-αγοράς παγίων έγινε στις 13-07-2022. Η πρώτη επαλήθευση-εκταμίευση στις 29-05-2023. Η επιδότηση πως θα αντιμετωπιστεί φορολογικά; Προσθετικά στα έσοδα της χρήσης με την εκταμίευση ή μειωτικά των δαπανών-αποσβέσεων (απαιτούνται τροποποιητικές στα έτη 2021-2022 που καταχωρήθηκαν τα επιδοτούμενα έξοδα-αποσβέσεις;).

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Βάσει των ΕΛΠ (παρ. 2, άρθρο 23, Ν 4308/2014 ), «Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα».

 

Επομένως, η αναγνώριση του σχετικού εσόδου της επιδότησης θα γίνει την ίδια περίοδο που πρόκειται να καταχωρισθούν και οι αντίστοιχες δαπάνες, μέρος των οποίων, προορίζεται να καλύψει.

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα οποία εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τις επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους με το απλογραφικό σύστημα, η καταχώριση στα βιβλία του ποσού της επιδότησης, ως υποχρέωσης, θα γίνει εντός του έτους που πραγματοποιούνται και οι δαπάνες απόκτησης των αγαθών, βάσει της αρχής του δεδουλευμένου. Ακολουθείται, δηλαδή, η γνωστή διαδικασία, κατά την οποία, από τις υπολογισθείσες αποσβέσεις επί της αξίας κτήσης των παγίων, θα αφαιρεθούν τα ποσά των αναλογουσών στη χρήση επιχορηγήσεων (σχετική η Πολ.1093/1992, που παρείχε οδηγίες εφαρμογής του αναπτυξιακού Ν 1892/1990). Υπό την έννοια αυτή, το έξοδο των αποσβέσεων θα αντισταθμιστεί, σε ένα βαθμό, με το έσοδο των αναλογουσών επιχορηγήσεων.

Οι αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις, εφόσον το έτος έγκρισης είναι ίδιο με το έτος κτήσης του περιουσιακού στοιχείου, θα φορολογούνται τμηματικά κάθε έτος μέχρι την ολική απόσβεσή του.

 

Ειδικότερα, για την χρήση του 2022, θα πρέπει να καταχωριστούν όσες επιδοτήσεις αφορούν τα πάγια περιουσιακά στοιχείου που αποκτήθηκαν εντός της οικείας περιόδου, ανεξάρτητα από το αν εισπράχθηκαν εντός της οικείας χρήσης του 2022 ή εισπράχθηκαν εντός του 2023. Αν φορολογούμενος δεν περιέλαβε το σχετικό έσοδο στην χρήση του 2022 μπορεί να το περιλάβει στη χρήση του 2023, εφόσον το προηγούμενο έτος δεν υπήρχε η σχετική βεβαιότητα για την είσπραξή του. Διαφορετικά, θα πρέπει να προβεί σε τροποποιητική δήλωση του 2022.

 

Η συμπλήρωση των επιδοτήσεων θα γίνει στους κωδικούς: 162-216-361-461 του πίνακα Ζ1 του εντύπου Ε3 στην κατηγορία «Λοιπά συνήθη έσοδα» προκειμένου να ληφθεί υπόψη στον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος το οποίο μεταφέρεται στον κωδικό 116 ή 117, του εντύπου Ν (φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων).

 

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω ποσά θα αναγραφούν στην δήλωση ΦΠΑ στον κωδικό 310 και στον κωδικό 312 εξ αιτίας του γεγονότος ότι υπό προϋποθέσεις (σχηματισμός κλάσματος από άλλη αιτία: π.χ. παράλληλη άσκηση απαλλασσόμενης ή εξαιρούμενης από τον ΦΠΑ δραστηριότητας) ενδέχεται να ληφθεί υπόψη στην δημιουργία του κλάσματος prorata (βλ. Πολ. 1082/2015).

Τέλος να αναφερθεί ότι οι πολύ μικρές οντότητες της παρ. 2γ του άρθρου 1 που κάνουν χρήση της επιλογής της παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 (καταρτίζουν μόνο την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία) αναγνωρίζουν τις κρατικές επιχορηγήσεις, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

 

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.