10 Ιουλίου 2023

ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ατομική επιχείρηση έλαβε επιστρεπτέα προκαταβολή το 2021 και το ποσό αυτό το καταχώρησε στον κωδικό 781 του εντύπου Ε1 του 2021. Το έτος 2022 λογιστικοποιήθηκε το μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής και η ωφέλεια από την εφάπαξ καταβολή του επιστρεπτέου ποσού. Τα δύο αυτά ποσά εκτός από τους κωδικούς του εντύπου Ε3 που πρέπει να συμπληρωθούν, (πίνακας ΣΤ κτλ.), μεταφέρονται και σε αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1 για το έτος 2022; β) τα ποσά αυτά σε νομικό πρόσωπο με απλογραφικά βιβλία φορολογούνται;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Στην περίπτωση των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το απλογραφική σύστημα το μέρος της επιστρεπτέας προκαταβολής το οποίο θα παρακρατηθεί από την επιχείρηση, θα καταχωρισθεί στη στήλη των «λοιπών εσόδων» (βλ. παρ. 12, του άρθρου 3, των ΕΛΠ). Επίσης, στο έντυπο Ε3 το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής που δίδεται ως επιδότηση θα καταχωρισθεί στους κωδ. 162-262-362-462 του πίνακα Ζ1, καθώς και στους κωδ. 196-296-496 του πίνακα Ζ3 για πληροφοριακούς λόγους. Εν συνεχεία το ποσό μεταφέρεται στους κωδ. 122-222-322-422 του πίνακα Δ για τον υπολογισμό του τελικού αποτελέσματος. Με τον τρόπο αυτό, το ποσό της προκαταβολής που τελικώς δεν επιστρέφεται, θα ληφθεί υπόψη στον προσδιορισμό του φορολογητέου αποτελέσματος.

Αντίστοιχα, οι τόκοι που αναλογούν στο μέρος της προκαταβολής που διατίθεται ως χαμηλότοκο κρατικό δάνειο (εξοφλείται τμηματικά), θα καταχωρισθούν στην σχετική στήλη του βιβλίου στο σκέλος των εξόδων ως «λοιπά έξοδα». Στο έντυπο Ε3, θα συμπληρωθούν στον κωδ. 186-286-386-486 του πίνακα Ζ2, καθώς και στους κωδικούς 128-228-328-428 του πίνακα Δ.

Σημειώνεται ότι πέραν των ανωτέρω στην περίπτωση της ατομικής επιχείρησης, θα συμπληρωθεί στον κωδ. 727 – 728 του εντύπου Ε1, το ποσό που επιστρέφεται στο δημόσιο. Αντίθετα, για το ποσό της προκαταβολής που παρακρατείται δεν θα συμπληρωθεί κάποιος κωδικός στο έντυπο Ε1.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.