20 Απριλίου 2023

ΤΙΜΟΛΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΕ

ΙΚΕ λαμβάνει ποσά από άλλη ευρωπαϊκή εταιρεία με σκοπό την οργάνωση και εκτέλεσή παραγωγής κινηματογραφικής ταινίας στην Ελλάδα. Για τα χρήματα που αφορούν την πληρωμή των εξόδων της παραγωγής (μισθοδοσία, ενοικίαση εξοπλισμού και χώρων κτλ.) η ελληνική εταιρεία εκδίδει τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ (Ενδοκοινοτική- Άρθρο 14), ενώ στο τέλος για τα χρήματα που αφορούν την αμοιβής της θα εκδώσει τιμολόγιο με ΦΠΑ διότι η ταινία γυρίστηκε στην Ελλάδα. Όλη η παραγωγή θα γίνει στην Ελλάδα. Είναι σωστός ο χειρισμός αυτός;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, του κώδικα ΦΠΑ, η υπηρεσία που αναφέρετε, ήτοι παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας δεν εμπίπτει σε κάποια από τις εξαιρέσεις των παρ. 3 -14 του εν λόγω άρθρου. Ως εκ τούτου, ισχύει ο γενικός κανόνας βάσει του οποίου ο τόπος φορολόγησης για τον σκοπό του ΦΠΑ είναι η χώρα εγκατάστασης του λήπτη της υπηρεσίας (παρ. 2). Συνεπώς, για το συνολικό ποσό που εισπράττει η ΙΚΕ δεν θα χρεωθεί ΦΠΑ. Θεωρούμε δε ότι το συνολικό ποσό αποτελεί την αμοιβή της ελληνικής εταιρείας, καθώς τα επιμέρους έξοδα που αναφέρετε (μισθοδοσία, ενοικιάσεις κ.λπ.) πραγματοποιούνται στο όνομά της και άρα καταχωρίζονται ως τέτοια στα δικά της λογιστικά αρχεία.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 9, του Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), επί του εκδοθέντος τιμολογίου είναι απαραίτητη η αναγραφή του λόγου για τον οποίο δεν υπολογίζεται ΦΠΑ. Η σχετική αναγραφή μπορεί να έχει ως εξής: «Πράξη φορολογητέα εκτός Ελλάδας παρ. 2, άρθρο 14, του Ν. 2859/2000».

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.