7 Μαρτίου 2023

ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΠΑ - ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΤΕΛ

Εταιρία ΙΚΕ μισθώνει από Φυσικό πρόσωπο γήπεδο 3 στρεμμάτων με αξία 100 ευρώ τον μήνα. Η εταιρία θα διαμορφώσει με δικά της έξοδα το γήπεδο ώστε να διαμορφωθεί σε γήπεδο padel (τένις). Στη συνέχεια η ΙΚΕ θα το μισθώνει πίσω στο Φυσικό πρόσωπο- επιχειρηματία ώστε να το εκμεταλλεύεται μέσω της ατομικής του επιχείρησης με μίσθωμα 300 ευρώ. Στο συμφωνητικό υπάρχει όρος πως η κυριότητα των πραγμάτων σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης περιέρχονται στην ΙΚΕ εκτός και αν τα πουλήσει με τιμολόγιο. Ερώτημα: Η 2η μίσθωση εμπίπτει στις διατάξεις του Φ.Π.Α. ή εμπίπτει στις διατάξεις περί χαρτοσήμου?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2δ, του άρθρου 8, του κώδικα ΦΠΑ, στον φόρο δύναται να υπαχθεί και η εκμίσθωση χώρων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε μισθωτή υποκείμενο στον φόρο, αυτοτελώς ή στο πλαίσιο μικτών συμβάσεων, εφόσον ο εκμισθωτής το επιλέγει. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας υποπερίπτωσης, ο εκμισθωτής υποβάλλει αίτηση επιλογής φορολόγησης στη Φορολογική Διοίκηση είτε πριν την έναρξη χρησιμοποίησης του ακινήτου είτε και μετά την έναρξη, οποτεδήποτε. Εάν η αίτηση υποβληθεί μετά την έναρξη χρησιμοποίησης του ακινήτου, η επιλογή φορολόγησης ισχύει από την επόμενη φορολογική περίοδο. Η επιλογή φορολόγησης μπορεί να αφορά το σύνολο ή μέρος του οικοδομικού συγκροτήματος.

Ειδικότερα, με βάση την Πολ. 1180/2013, δικαίωμα επιλογής φορολόγησης (υπαγωγή σε ΦΠΑ) έχουν οι εκμεταλλευτές ακινήτων που τα εκμισθώνουν σε άλλες επιχειρήσεις για την άσκηση της εμπορικής τους δραστηριότητας παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Εκμεταλλευτής ακινήτου είναι τόσο το πρόσωπο που διαθέτει κυριότητα επί του ακινήτου, όσο και κάθε πρόσωπο που διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο δικαίωμα εκμετάλλευσής του (π.χ. υπεκμίσθωση, επικαρπία κλπ.).

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι η ΙΚΕ μπορεί να υπεκμισθώσει το ακίνητο σε φυσικό πρόσωπο που ασκεί ατομική επιχείρηση υπαγόμενη στο κανονικό καθεστώς, με ΦΠΑ αντί τέλος χαρτοσήμου. Στην ανωτέρω απόφαση αναφέρονται ειδικότερες οδηγίες για την εφαρμογή αυτής της επιλογής.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.