2 Ιανουαρίου 2023

ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Επιχείρηση ΟΕ (απλογραφικά βιβλία) μισθώνει νέο ακίνητο, πριν την μεταφορά της έδρας της στο νέο μισθωμένο ακίνητο συνάπτει με τεχνική εταιρεία σύμβαση έργου για την ανακαίνιση του χώρου (αλλαγή πλακιδίων, ανακαίνιση μπάνιου, τοιχοποιία, αγορά επίπλων-ηλεκτρολογικού εξοπλισμού). Εξοπλισμός και δαπάνες ανακαίνισης θα συμπεριληφθούν στο ΤΠΥ όπου θα εκδώσει η τεχνική εταιρεία χωρίς αναλυτική περιγραφή. Τι λογιστικές εγγραφές πρέπει να διενεργηθούν από την μισθώτρια; εφάπαξ ή με συντελεστή απόσβεσης 100/έτη μισθώματος. Σε τι ενέργειες πρέπει να προβεί ώστε να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα της;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, του ΚΦΕ αναφορικά με την έκπτωση των αποσβέσεων, καθώς και τις οδηγίες της Πολ. 1103/2015 (παρ. 9), στην περίπτωση ανέγερσης ακινήτου σε έδαφος κυριότητας του εκμισθωτή με δαπάνες του μισθωτή, ο μισθωτής, εφόσον ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά του, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν. 4172/2013, τις δαπάνες που πραγματοποίησε για την ανέγερση του ακινήτου. Διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν ισόποσα επιμεριζόμενες στα έτη της μίσθωσης, καθότι η ωφέλεια από τη χρήση του μισθίου εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη. Δεδομένου ότι οι δαπάνες για την πραγματοποίηση βελτιώσεων ή επεκτάσεων δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τις δαπάνες ανέγερσης κτίσματος, τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τις δαπάνες αυτές (βελτιώσεων και επεκτάσεων), ανακαλουμένων όσων αναφέρονται σχετικά στην παράγραφο 5.ε της Πολ 1073/2015.

Με βάση τα παραπάνω, λοιπόν, η ΟΕ θα καταχωρίσει το συνολικό κόστος ανακαίνισης του μισθωμένου ακινήτου ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο στο σχετικό αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (βλ. παρ. 2, του άρθρου 4, των ΕΛΠ). Εν συνεχεία, επί του κόστους αυτού θα διενεργείται ετήσια απόσβεση αναλόγως των ετών διάρκειας της μίσθωσης, με αφετηρία τον επόμενο μήνα εντός του οποίου θα ξεκινήσει να χρησιμοποιείται ως νέα έδρα της επιχείρησης (παρ. 6, του άρθρου 24). 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.