29 Δεκεμβρίου 2022

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

Κατασκευαστική – οικοδομική - ατομική επιχείρηση, έχει το 50% οικοδομής σε εξέλιξη με άδεια του 2005, με καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ (σε ημιτελή κατάσταση στάδιο τοιχοποιίας σήμερα). Ο αντισυμβαλλόμενος είναι ιδιώτης – οικοπεδούχος. Κατά την διάρκεια της ανέγερσης καταχωρίζαμε τα έξοδα στο βιβλίο εσοδών - εξόδων με αποτέλεσμα να έχουμε ζημίες τα αντίστοιχα φορολογικά έτη. Σήμερα αποφασίστηκε η ατομική να πουλήσει το 50% που της ανήκει στον οικοπεδούχο. Το ποσό αυτό θα φορολογηθεί σαν κέρδος; ή τα έξοδα της ανοικοδόμησης μπορούν να υπολογιστούν αφαιρετικά;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 23, του άρθρου 72, του Ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) η πώληση οικοδομής για την οποία η άδεια έχει εκδοθεί πριν την 1.1.2006, φορολογείται με τεκμαρτό τρόπο βάσει του άρθρου 34, του Ν. 2238/1994. Ειδικότερα, το φορολογητέο κέρδος προσδιορίζεται με συντελεστή 15% επί των ακαθαρίστων εσόδων. Αντίστοιχα, το έξοδα δεν λαμβάνονται υπόψη, εφόσον η οικοδομική επιχείρηση τηρεί τα λογιστικά της αρχεία ακολουθώντας το απλογραφικό σύστημα (βλ. σχετικά τις οδηγίες για τη συμπλήρωση του πίνακα Η΄ του εντύπου Ε3, Πολ. 1043/2017).

 

Αντιθέτως, αξίζει να τονίσουμε ότι το τυχόν κέρδος από την οικοπέδου ή αγροτεμαχίου, καθώς και ποσοστού επί των ιδιοκτησιών αυτών που δεν συνιστούν «κτίσμα», φορολογείτε σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις (έσοδα μείον έξοδα). Σχετική ως προς το θέμα αυτό είναι η απόφαση αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1142289 ΕΞ 2016, με βάση την οποία δεν εφαρμόζεται ο τεκμαρτός τρόπος προσδιορισμού του κέρδους στην πώληση άλλων ακινήτων πλην οικοδομών.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.