11 Οκτωβρίου 2022

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Από το 2000 και μετά ποια είναι τα κριτήρια και αριθμητικά όρια αυτών βάσει νομοθεσίας για τη δημοσίευση συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων των ΑΕ και ΕΠΕ?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η δημοσίευση συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων προβλέπονταν από τον προγενέστερο νόμο περί ΑΕ, ήτοι 2190/1920. Ειδικότερα, στην παρ. 6, του άρθρου 42α προβλέπονταν ότι συνοπτικό ισολογισμό δημοσιεύει κάθε εταιρία, η οποία, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του πρώτου ισολογισμού της, δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα παρακάτω τρία κριτήρια:

α. σύνολο ισολογισμού 500.000.000 δραχμές, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των στοιχείων Α μέχρι και Ε του ενεργητικού στο υπόδειγμα ισολογισμού που παραπέμπει το άρθρο 42γ,

β. καθαρός κύκλος εργασιών 1.000.000.000 δραχμές,

γ. μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης, 50 άτομα.

Σημειώνεται ότι η ευχέρεια της σύνταξης συνοπτικών καταστάσεων παρέχεται στις εταιρίες, που παύουν να υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία ως άνω κριτήρια, σε δύο τουλάχιστον συνεχείς χρήσεις

Το 2001, τα ανωτέρω δύο πρώτα όρια μεταφράστηκαν σε 1.500.000 και 3.000.000 ευρώ.

Το έτος 2007, τα ανωτέρω δύο πρώτα όρια τροποποιήθηκαν σε 2.500.000 και 5.000.000 ευρώ[1] αντίστοιχα.

Το έτος 2015 και την καθιέρωση των ΕΛΠ, η δυνατότητα σύνταξης συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 16, του Ν. 4308/2014. Οι εν λόγω διατάξεις αναφέρουν ότι συνοπτικές καταστάσεις δύναται να συντάξουν μόνο οι πολύ μικρές οντότητες.

Πολύ μικρές οντότητες θεωρούνται αυτές που κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ.

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.

γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τις ΕΠΕ. Ειδικότερα, για την περίοδο 2000-2014 οι οικείες διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 22, του Ν. 3190/1955 παραπέμπουν στις αντίστοιχες του άρθρου 42α, του ΚΝ 2190/1920.[1] Άρθρο 52 του Ν. 3604/2007 και σύμφωνα με το άρθρο 82 του ιδίου νόμου ισχύουν από 8/8/2007 και μετά.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.