22 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Ετερόρρυθμη εταιρεία συνάπτει ατομικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής και επενδύσεων με ασφαλισμένο έναν από τους εταίρους της. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι στην επωνυμία της εταιρείας το οποίο και πληρώνει κάθε μηνά το ποσό των 1.000 ευρώ δηλαδή συνολικά 12.000 ευρώ το χρόνο εταίρος δεν λαμβάνει αμοιβή από την εταιρεία, για τις υπηρεσίες που προσφέρει ως εταίρος στους πελάτες της εταιρείας. Το ερώτημα είναι αν αυτή η παροχή θεωρείται ως παροχή σε είδος και φαίνεται όλο το ποσό ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες στη δήλωση του εταίρου και επιπλέον αν εκπίπτει φορολογικά ως έξοδο από την εταιρεία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

1) Φορολόγηση του εισοδήματος για το φυσικό πρόσωπο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, του ΚΦΕ όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την Ε. 2197/2020, οποιεσδήποτε παροχές σε είδος λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 2 του ΚΦΕ, συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος και μόνο για το υπερβάλλον ποσό.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 8, του ΚΦΕ (βλ. και Πολ. 1223/2015), χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του.

Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι εφόσον το μέλος της ΕΕ δεν αποκτά άμεσα δικαίωμα είσπραξης ή εξαργύρωσης του ποσού που καταβάλλεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, δεν αποκτά φορολογητέο εισόδημα κατά το χρόνο των πληρωμών. Επομένως, το σχετικό εισόδημα θα αποκτηθεί κατά το έτος απόκτησης του δικαιώματος εξαγοράς του συμβολαίου. Στην προκειμένη περίπτωση το συνολικό ποσό θα φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτή εργασία αν το συγκεκριμένο μέλος είναι ταυτόχρονα και διαχειριστής, υπό την έννοια της περ. δ, της παρ. 2, του άρθρου 12, του ΚΦΕ. Θεωρούμε δε σκόπιμη την αναφορά των εν λόγω πληρωμών σε σχετικό πρακτικό της εταιρείας με την επισήμανση ότι πραγματοποιούνται ένεκα αμοιβής προς τον διαχειριστή της εταιρείας.

Υπογραμμίζεται ότι στην περίπτωση που ο εταίρος δε συμμετέχει στη διοίκηση της ΕΕ, οι καταβολές αυτές θα θεωρηθούν παροχή σε είδος του άρθρου 13. Ως προς τον χρόνο φορολόγησης ισχύουν όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.

 

2) Δικαίωμα έκπτωσης των πληρωμών από την ΕΕ

Για την έκπτωση της δαπάνης των περιοδικών πληρωμών του ασφαλιστικού συμβολαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23, του ΚΦΕ (ερμηνευτική η Πολ. 1113/2015). Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα: όποια δαπάνη πληροί τα κριτήρια του άρθρου 22[1] και συγχρόνως δεν εμπίπτει στον περιοριστικό κατάλογο των μη εκπιπτόμενων δαπανών του άρθρου 23 εκπίπτει από το ακαθάριστο εισόδημα της επιχείρησης.

Με βάση τις οδηγίες της περ. ιβ, της παρ. 1, του άρθρου 23, της Πολ. 1113/2015, διευκρινίζεται ότι όποια δαπάνη έχει χαρακτηρισθεί ως παροχή σε είδος με βάση το άρθρο 13 του Ν. 4172/2013 ( Πολ. 1219/2014 εγκύκλιός μας) και φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, θεωρείται ότι πραγματοποιείται προς το συμφέρον της επιχείρησης (άρθρο 22 περ. α΄) και εκπίπτει ως έξοδο μισθοδοσίας, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις των περ. β΄ και γ΄ του άρθρου 22.[1] 2. Ειδικότερα, εκπίπτουν οι δαπάνες που:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της.

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, η αξία της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση και

γ) εγγράφονται στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της επιχείρησης την περίοδο που πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.