17 Μαϊου 2022

ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΥ

Αγρότης εισέπραξε 20,00 το στρέμμα ύστερα από την υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου πώλησης. Η δε πώληση θα πραγματοποιηθεί αν η εταιρεία πάρει άδεια για φωτοβολταϊκά και τότε θα αφαιρεθούν από το τίμημα. Πως δηλώνεται η πράξη αυτή στη φορολογική του δήλωση. Επίσης με προσύμφωνο μίσθωσης αγροτικού ακίνητου, εισέπραξε από άλλον αγρό, για αρραβώνα 20,00 το 2021 και 30,00 το 2022. Τα ποσά θα αφαιρεθούν όταν θα γίνει οριστική μίσθωση και η εταιρεία πάρει άδεια για φ/β.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το προσύμφωνο όπως καθορίζεται από το άρθρο 116, του ΑΚ, αφορά σύμβαση με την οποία τας μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση για τη σύναψη ορισμένης σύμβασης στο μέλλον. Συνεπώς, το προσύμφωνο δεν ισοδυναμεί με την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής θέτει όμως τους όρους με τους οποίους μία συναλλαγή πρόκειται να λάβει χώρα, σε μεταγενέστερο χρόνο. Ειδικότερα, στην προκειμένη περίπτωση που ο αγρότης εισπράττει ορισμένα χρηματικά ποσά ως προκαταβολή στο πλαίσιο της υπογραφής ενός προσυμφώνου, δε θεωρείται ότι αποκτά εισόδημα με την έννοια του άρθρου 8, του ΚΦΕ και επομένως δε θα προβεί στην δήλωση κάποιου ποσού στη φορολογική του δήλωση.

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι στην περίπτωση του ΕΝΦΙΑ, υποκείμενος στο φόρο θεωρείται και εκείνος που αποκτά δικαίωμα με προσύμφωνο αγοράς, εφόσον σε αυτό προβλέπεται η κατάρτιση της εμπράγματης δικαιοπραξίας με αυτοσύμβαση, με εξαίρεση το εργολαβικό προσύμφωνο (περ. α, παρ. 2, του άρθρου 2, του Ν. 4223/2013).

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.