23 Μαρτίου 2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Επιχείρηση κρίθηκε δικαιούχος της επιδότησης των παγίων δαπανών (ΚΥΑ: ΓΔΟΥ/808/21) με την μορφή πιστωτικού υπολοίπου, κατά 5.000 ευρώ για αποπληρωμή φορολογικών οφειλών και 5.000 ευρώ για αποπληρωμή ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 30 Ιουνίου 2022, Ερωτάται: 1) Με ποια ημερομηνία θα διενεργήσει την λογ. εγγραφή των παραπάνω επιδοτήσεων στα βιβλία της και με ποιο ποσό? 2) Σε περίπτωση μη ύπαρξης φορολογικών οφειλών στο παραπάνω χρονικό διάστημα, θα προβεί σε εγγραφή του ποσού επιδότησης των φορολογικών οφειλών στα βιβλία ή όχι ή θα το αναμορφώσει?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όσον αφορά την λογιστική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων, για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το διπλογραφικό σύστημα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4308/2014 (ισχύς από 1.1.2015). Σύμφωνα, λοιπόν, με την παρ. 2, του άρθρου 23 του ως άνω νόμου, «Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα».

 

Επομένως, για επιδότηση που αφορά την κάλυψη λειτουργικών εξόδων, ήτοι πάγιων δαπανών της επιχείρησης (γενικά έξοδα, μισθοδοσία κ.λπ.), η λογιστική αντιμετώπιση που ακολουθείται είναι η εξής:

Χρέωση του 33.03 «Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες» και πίστωση του 58 «Κρατικές Επιχορηγήσεις» με το ποσό των 10.000 ευρώ, κατά το χρόνο που καθίσταται βέβαιη η είσπραξή τους. Εφόσον η επιχείρηση ενημερώνεται ηλεκτρονικά για το ποσό είσπραξης της επιδότησης, άμεσα, με την υποβολή της σχετική αίτησης, η ανωτέρω λογιστική εγγραφή θα διενεργηθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης επιδότησης.

Εν συνεχεία, κατά το χρόνο του συμψηφισμού - αποπληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών ή φορολογικών οφειλών με το ποσό της κρατικής ενίσχυσης, θα γίνεται πίστωση του λογ. 33.03, σε χρέωση του εκάστοτε λογ. υποχρέωσης (λ.χ. 55.01 - Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης). Παράλληλα με την ως άνω εγγραφή, θα καταχωρίζεται και η αντίστοιχη εγγραφή του εσόδου με χρέωση του λογ. 58 και πίστωση του λογ. 71.03 Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων, με το ίδιο ποσό του συμψηφισμού. Σημειώνεται, ότι ακολουθώντας τα παραπάνω δεν συντρέχει λόγος αναμόρφωσης του λογιστικού αποτελέσματος της επιχείρησης.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.