15 Φεβρουαρίου 2022

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής σε λογαριασμούς τάξης όταν έχω τιμολόγιο ενδοκοινοτικής συναλλαγής καθώς και λήψης υπηρεσίας από τρίτες χώρες στους οποίους θα φαίνεται η αξία του τιμολογίου (04-08) και ο εκπιπτόμενος και αποδιδόμενος ΦΠΑ σε λογαριασμό 54.00 (ΕΓΛΣ). Θέλω να αποφύγω την εγγραφή και στο έξοδο, όπως χρειάζεται λογιστικά, και σε λογαριασμό τάξης για σκοπούς ΦΠΑ.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Πράγματι με την καθιέρωση των ΕΛΠ (Ν. 4308/2014) από 1.1.2015, δεν προβλέπεται η τήρηση λογαριασμών τάξης και η εμφάνισή τους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης (βλ. και απόφαση ΣΛΟΤ 128/2016).

Ωστόσο, σύμφωνα με την παρ. 8, του άρθρου 3, η διοίκηση της εταιρείας μπορεί να αποφασίσει την ανάπτυξη του σχεδίου λογαριασμών της οντότητας προκειμένου να εξυπηρετούνται οι πληροφοριακές της ανάγκες.

Με βάση τα παραπάνω η επιχείρηση δεν υποχρεούται σε τήρηση λογαριασμών τάξης για την παρακολούθηση τόσο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών), όσο και των συναλλαγών με εταιρείες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες. Η υποχρέωση της οντότητας περιορίζεται στην τήρηση χωριστών λογαριασμών για τον ΦΠΑ των εισροών και των εκροών, καθώς και για την καταβολή του φόρου που προκύπτει κάθε περίοδο. Ενδεικτικά, οι ανωτέρω λογαριασμοί παρουσιάζονται στο Παράρτημα Γ του νόμου, ως ακολούθως:

 

54.02.01

 ΦΠΑ εκροών

54.02.02

 ΦΠΑ εισροών

54.02.03

 Καταβληθείς ΦΠΑ

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.