28 Δεκεμβρίου 2021

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Μία πολύ μικρή επιχείρηση η οποία τηρεί το απλογραφικό σύστημα έλαβε το 2020 και 2021 επιστρεπτέες προκαταβολές αξίας 45.000 ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψιν την μεγάλη πτώση τζίρου, καλείται σήμερα η επιχείρηση και έως το τέλος του χρόνου να επιστρέψει το 25% των κρατικών δανείων που είχε λάβει (υπό την μορφή επιστρεπτέων προκαταβολών). Επίσης, μέσα στο 2021 έλαβε από πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής (covid 19) το ποσό των 40.000 ευρώ. Ποιος είναι ο λογιστικός χειρισμός των παραπάνω επιδοτήσεων και ο προσδιορισμός κερδών της επιχείρησης. Θα φορολογηθεί η επιχείρηση για τις παραπάνω επιδοτήσεις;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Ως επιστρεπτέα προκαταβολή, ορίζεται «η ενίσχυση, η οποία χορηγείται σε επιχειρήσεις και η οποία επιστρέφεται, εν όλω ή εν μέρει, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις[1]».

Ωστόσο, παρέχεται και η δυνατότητα μη επιστροφής μέρους του συνολικού ποσού που αρχικά χορηγήθηκε στην επιχείρηση όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως λ.χ. σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Η παραπάνω δυνατότητα, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλέψεις της σχετικής διάταξης, οδηγεί στον χαρακτηρισμό της επιστρεπτέας προκαταβολής, κατά το μέρος που δεν επιστρέφεται, ως ποσού κρατικής επιχορήγησης.

 

Αναφορικά με την λογιστική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος μπορείτε να ανατρέξετε στην απόφαση ΣΛΟΤ 957/2020, σύμφωνα με την οποία, αρχικά (για το φορολογικό έτος 2020) το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής καταχωρίζεται ως κρατικό δάνειο. Στη συνέχεια, οποτεδήποτε η οικονομική οντότητα αποκτήσει την εύλογη βεβαιότητα ότι έχει εκπληρώσει τους όρους της μη αποπληρωμής μέρους του κρατικού δανείου κατά 30% ή 40% τότε θα μειώσει την υποχρέωση και θα καταχωρίσει το μέρος του δανείου που δεν θα αποπληρώσει στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως έσοδο από κρατική επιχορήγηση.
 

Στην περίπτωση δε των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το απλογραφική σύστημα το μέρος της επιστρεπτέας προκαταβολής το οποίο θα παρακρατηθεί από την επιχείρηση, θα καταχωρισθεί στη στήλη των «λοιπών εσόδων» (βλ. παρ. 12, του άρθρου 3, των ΕΛΠ). Επίσης, στο έντυπο Ε3 το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής που δίδεται ως επιδότηση θα καταχωρισθεί στους κωδ. 162-262-362-462 του πίνακα Ζ1, καθώς και στους κωδ. 196-296-496 του πίνακα Ζ3 για πληροφοριακούς λόγους. Εν συνεχεία το ποσό μεταφέρεται στους κωδ. 122-222-322-422 του πίνακα Δ για τον υπολογισμό του τελικού αποτελέσματος. Με τον τρόπο αυτό, το ποσό της προκαταβολής που τελικώς δεν επιστρέφεται, θα ληφθεί υπόψη στον προσδιορισμό του φορολογητέου αποτελέσματος.

 

Αντίστοιχα, οι τόκοι που αναλογούν στο μέρος που διατίθεται ως χαμηλότοκο κρατικό δάνειο, θα καταχωρισθούν στην σχετική στήλη του βιβλίου στο σκέλος των εξόδων ως «λοιπά έξοδα». Στο έντυπο Ε3, θα συμπληρωθούν στον κωδ. 186-286-386-486 του πίνακα Ζ2, καθώς και στους κωδικούς 128-228-328-428 του πίνακα Δ.

 

Όμοια θα είναι και η αντιμετώπιση του ποσού που έλαβε η επιχείρηση ως κρατική επιχορήγηση από την Περιφέρεια, το όποιο θα καταχωρισθεί στο απλογραφικό βιβλίο ως λοιπό έσοδο και στην συνέχεια, στους σχετικούς κωδικούς του Ε3, όπως προείπαμε.

 [1] Βλέπε και σχετικό άρθρο του κ. Ν. Σγουρινάκη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στο τεύχος Οκτωβρίου 2020.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.