21 Δεκεμβρίου 2021

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Φορολογικός κάτοικος εξωτερικού επιθυμεί να παραχωρήσει μέρος της οικίας του 200τ.μ. (εκ των συνολικά 500τ.μ.) για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών -ως πρώτης κατοικίας- του τέκνου του. Το υπόλοιπο του ακινήτου (300τ.μ.) θα δηλωθούν από τον ίδιο ως δευτερεύουσα κατοικία για την διαμονή του κατά τις επισκέψεις του στην χώρα μας. Με δεδομένο ότι τα ανωτέρω είναι αποδεκτά από την διοίκηση -ως πραγματικό γεγονός- για τους φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας θεωρείτε πως θα υπάρξει θέμα λόγω του ότι ο παραχωρών είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 39, του ΚΦΕ: Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Κατ’ εξαίρεση, (απαλλάσσεται) το τεκμαρτό εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες.

 

Περαιτέρω, στην απόφαση Α. 1118/2021, αναφέρεται ότι το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τμ), (ολόκληρης ή τμήματος αυτής, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, το οποίο απαλλάσσεται από τον φόρο και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης), δεν αναγράφεται στη δήλωση. Αντίθετα, αναγράφεται στη δήλωση το τεκμαρτό εισόδημα 3% της αντικειμενικής αξίας των επιφανειών της ως άνω κατοικίας που υπερβαίνουν τα διακόσια (200τμ) τετραγωνικά μέτρα. Δεν δύναται να δηλωθεί μέρος της κατοικίας ως δωρεάν παραχωρούμενο και το υπόλοιπο να δηλωθεί ως κενό.

Στην επιφάνεια των διακοσίων τετραγωνικών μέτρων προσμετρώνται εκτός από κύριους και οι βοηθητικοί χώροι (θέσεις στάθμευσης, αποθήκες κ.λπ.), ακόμη κι αυτοί που βρίσκονται σε διαφορετική οικοδομή από αυτή που βρίσκεται η κύρια κατοικία, πλησίον αυτής και εφόσον δεν υπάρχουν στην οικοδομή της κύριας κατοικίας τέτοιοι χώροι.

 

Με βάση τα ανωτέρω, αναγνωρίζεται καθολική απαλλαγή στο εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ακινήτου μέχρι 200 τ.μ. από γονείς σε τέκνα ή αντίστροφα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη κατοικία. Επίσης, η απαλλαγή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που ενώ η επιφάνεια του ακινήτου που χρησιμοποιείται ως πρώτη κατοικία, υπερβαίνει τα 200 τ.μ., το μέρος που παραχωρείται δωρεάν δεν υπερβαίνει το εν λόγω όριο. Εφόσον, λοιπόν, στις οικείες διατάξεις δεν γίνεται διαχωρισμός ανάλογα με το αν ο παραχωρών είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ή χώρας το εξωτερικού, θεωρούμε ότι η απαλλαγή έχει ισχύ και στην περίπτωση που αναφέρετε.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.