13 Οκτωβρίου 2021

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣ ΝΠ

Νομικό πρόσωπο με αντικείμενο εργασιών λογιστικές εργασίες ΚΑΔ 69202301,εκδίδει σε πελάτες της ΤΠΥ άνω των 300 ευρώ. Οι πελάτες έχουν δικαίωμα, κατόπιν συμφωνίας με την λογιστική εταιρεία, να παρακρατήσουν φόρο 20%? Ο φόρος αυτός θα συμψηφιστεί με τον φόρο εισοδήματος της εταιρείας?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ, της παρ. 1, του άρθρου 62, του ΚΦΕ, σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται οι πληρωμές αμοιβών για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο.

Περαιτέρω, με βάση την παρ. 8, του άρθρου 64, η παρακράτηση φόρου στις ανωτέρω περιπτώσεις ενεργείται μόνο εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ (300 ευρώ).

 

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν είναι υποχρεωτική η παρακράτηση φόρου στην περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής είναι νομικό πρόσωπο. Ωστόσο , ελλείψει αντίθετης απαγορευτικής διάταξης , εκτιμούμαι ότι, δεν απαγορεύεται να παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος και επομένως , προαιρετικά, τα δύο μέρη της συναλλαγής μπορούν να συμφωνήσουν τη διενέργεια παρακράτησης φόρου επί της αμοιβής του παρέχοντος την υπηρεσία. Η παρακράτηση αυτή ασφαλώς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη φορολογία εισοδήματος του λήπτη της αμοιβής και να συμψηφισθεί με τυχόν φόρο που θα προκύψει κατά της υποβολή του φορολογικής του δήλωσης. Για την -68,27 € του παρακρατηθέντος φόρου ακολουθείται η γνωστή διαδικασία (Α. 1101/2019).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.