28 Σεπτεμβρίου 2021

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Για τα νέα μισθωτήρια κατοικιών είναι υποχρεωτικό να βάζουμε ημερομηνία λήξης της μίσθωσης; Αν βάλουμε θα πρέπει να γίνει λήξη και ανανέωση και στην περίπτωση που ο μισθωτής είναι ο ίδιος; Π.χ. έχουμε μίσθωση 1η 2021-2022 και 2η για 2022-2023 με τον ίδιο μισθωτή. Για την 1η θα γίνει λήξη? α) Με παλιά μισθωτήρια που είχαν δηλωθεί στο taxis και είχαν διάρκεια π.χ. από 2016 ως το 2018 που έληξε και ο μισθωτής αποχώρησε πρέπει να κάνουμε και σε αυτά λήξη? β) Σε μισθωτήρια διάρκειας 2016 - 2018 και ανανεώθηκαν με τον ίδιο ενοίκιο π.χ. νέο μισθωτήριο 2018 - 2022 θα πρέπει για το 2016-2018 να γίνει λήξη στο taxis.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με το αρχείο ερωτήσεων – απαντήσεων της ΑΑΔΕ (Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας»)

 

Χρόνος υποβολής

 

Αρχική ή τροποποιητική δήλωση

Για μισθώσεις των οποίων η διάρκεια ξεκινάει από την 12/06/2020 και μετά, η δήλωση

υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της

μίσθωσης ή την τροποποίηση της.

Για μισθώσεις των οποίων η διάρκεια ξεκινάει πριν την 12/06/2020 και είναι σε ισχύ την

12/06/2020, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020 είτε αφορά

έναρξη μίσθωσης, είτε αφορά τροποποίηση μίσθωσης.

Για μισθώσεις των οποίων η διάρκεια ξεκινάει πριν την 12/06/2020 και ΔΕΝ είναι σε

ισχύ την 12/06/2020, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής αρχικής ή τροποποιητικής

δήλωσης (θα πρέπει όμως να υποβληθεί δήλωση λύσης).

 

Δήλωση λύσης

Για μισθώσεις που λύονται από 12/06/2020 και μετά, η δήλωση υποβάλλεται

εμπρόθεσμα μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την λύση.

Για μισθώσεις που έχουν λυθεί πριν την 12/06/2020, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την

30η Σεπτεμβρίου 2020.

 

Επίσης, σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολ. 1139/2020, για τις νέες μισθώσεις δεν χρειάζεται να δηλώνεται η τυχόν παράταση της μίσθωσης, καθότι η μίσθωση θα θεωρείται ότι είναι σε ισχύ μέχρι τη δήλωση της λύσης αυτής. Επομένως, στην περίπτωση που η μίσθωση παρατείνεται και δε μεταβάλλεται το μίσθωμα δε χρειάζεται να γίνει καμία ενέργεια.

 

Τέλος, στην περίπτωση παλαιών μισθωτηρίων που έχουν δηλωθεί ηλεκτρονικά στο taxis και συνεχίζονται μέχρι σήμερα με τους ίδιους όρους, δεν απαιτείται κάποια ενέργεια. Ωστόσο, είναι σκόπιμο για λόγους τάξης να γίνει σχετική τροποποίηση με παράταση της διάρκειας μίσθωσης.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.