27 Ιουλίου 2021

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Επιχείρηση δίνει προκαταβολές για την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθού από Γερμανία. ΠΧ 01/04/2021 1.000,00€ ,02/5/2021 1.000,00€02/06/2021 1,000,00€ Ο γερμανικός οίκος και εκδίδει (Advance Payment Invoice) με τα αντίστοιχα ποσά και τις αντίστοιχες ημερομηνίες. Τον 7ο θα έρθουν τα αγαθά. Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες γίνονται με τα Advance Payment Invoice τους αντιστοίχους μήνες ή με το τελικό INVOICE που θα εκδοθεί (commercial invoice)? Η δήλωση intrastat θα γίνει για τον μήνα της άφιξης των αγαθών το μήνα 7ο?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της αποφ. με αρ. πρωτ. 1091531/7453/1653/Δ0014/25.9.2009, «η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών καθώς και η λήψη υπηρεσιών δηλώνονται στους  ανακεφαλαιωτικούς πίνακες την ημερολογιακή περίοδο (ημερολογιακό μήνα) που ο φόρος καθίσταται απαιτητός από το δημόσιο.

Στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου και το αργότερο τη 15η του επόμενου μήνα από αυτόν που πραγματοποιείται η ενδοκοινοτική απόκτηση των αγαθών. Η ενδοκοινοτική απόκτηση πραγματοποιείται κατά το χρόνο που τα αγαθά τίθενται στη διάθεση του προσώπου που τα αποκτά και όταν ο προμηθευτής των αγαθών αναλαμβάνει την υποχρέωση αποστολής τους, κατά τον χρόνο που αρχίζει η αποστολή των αγαθών.

Στην περίπτωση που η αντιπαροχή καταβάλλεται πριν την απόκτηση των αγαθών, ως προκαταβολή ο φόρος καθίσταται απαιτητός από το δημόσιο κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου από τον αντισυμβαλλόμενο και την είσπραξη της προκαταβολής

Επομένως, με βάση τα ανωτέρω ή σχετικές πράξεις θα περιληφθούν στην κατάσταση VIES εντός των περιόδων που πραγματοποιούνται οι σχετικές προκαταβολές προς τον Γερμανό προμηθευτή.

 

Αντίθετα, η δήλωση Instrastat υποβάλλεται εφόσον (Πολ. 1176/1995):

 

1) Εκδίδεται φορολογικό στοιχείο από τον κύριο του αγαθού, που είναι εγκατεστημένος σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. προς υποκείμενο άλλου Κράτους μέλους ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη ανταλλάγματος, όπως π.χ. στις περιπτώσεις αποστολής δώρων άνευ αξίας, δειγμάτων, πρώτων υλών για επεξεργασία κλπ.

 

2) Γίνεται ενδοκοινοτική διακίνηση αγαθού, ανεξάρτητα από τη φύση της συναλλαγής και το σκοπό της μετακίνησης (παράδοση, επιστροφή, επισκευή, δείγμα, δώρο κλπ.) και

 

3) Η επιχείρηση υπερβεί τα κατώφλια που έχουν ορισθεί από την Ε.Σ.Υ.Ε.

 

Επομένως, η συμπλήρωση της σχετικής δήλωσης θα πρέπει να γίνει βάσει του τιμολογίου που θα εκδοθεί από τον Γερμανό προμηθευτή και όχι κατά το χρόνο πληρωμής των προκαταβολών.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.