16 Ιουλίου 2021

ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Ποιες οι υποχρεώσεις των εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιακών επιχειρήσεων για όσους έχουν εγγραφεί και επιλεγεί στο Μητρώο (άρθρο 16 Ν. 4182/2013). Υπάρχει βιβλιογραφία; Οι αμοιβές; Λαμβάνονται οι αμοιβές από το Δημόσιο;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Τα πρόσωπα που αναφέρετε διορίζονται από την αρμόδια αρχή[1] ύστερα από κλήρωση και βάσει του σχετικού μητρώου φυσικών και νομικών προσώπων που τηρείται από το Υπουργείο Οικονομικών. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που συγκεκριμένα πρόσωπα αναφέρονται στην συστατική πράξη (λ.χ. διαθήκη) ή παρίσταται ανάγκη αντικατάστασης (παρ. 1, του άρθρου 16), όπου εφαρμόζεται απευθείας διορισμός.

Τα καθήκοντα των ανωτέρω προσώπων εξειδικεύονται ανάλογα με την ιδιότητα που αναλαμβάνουν. Για παράδειγμα, ο εκκαθαριστής κοινωφελούς περιουσίας (υπέρ του δημοσίου) οφείλει, ενεργώντας με βάση τις διατάξεις των άρθρων 22 – 31, αφού προβεί στην εκποίηση της περιουσίας να αποδώσει το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης στο δημόσιο. Αντίστοιχα, ο εκτελεστής διαθήκης υποχρεούνται να παραδώσει στον κληρονόμο κάθε στοιχείο της κληρονομιάς, ενεργώντας κατά τις διατάξεις του άρθρου 42.

 

Οι αμοιβές των προσώπων που λειτουργούν ως εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κ.λπ. προβλέπονται γενικά από το άρθρο 30, του ως άνω νόμου και χορηγούνται ύστερα από έγκρισης της αρμόδιας αρχής. Το σχετικό εισόδημα των παραπάνω προσώπων φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ειδικότερα, με βάση τις οδηγίες της Πολ. 1120/2014, όταν οι αμοιβές αυτές αποκτούνται από φυσικά πρόσωπα υφίσταται υποχρέωση παρακράτησης φόρου με συντελεστή 20% (άρθρο 64, παρ. 1δ, του ΚΦΕ) από τη δημόσια αρχή που λαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες. Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις ανωτέρω ιδιότητες, δύνανται να φορολογούνται ως μισθωτοί, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. στ, της παρ. 2, του άρθρου 12, του ΚΦΕ (βλ. και Πολ. 1047/2015).[1] «Αρμόδια αρχή»: είναι ο Υπουργός Οικονομικών και ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, οι οποίοι ασκούν τις σχετικές αρμοδιότητες δια των οικείων Διευθύνσεων (παρ. 4, άρθρο 1, του Ν. 4182/2013).

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.