30 Ιουνίου 2021

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Κ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Εργαζόμενος, με σύμβαση αορίστου χρόνου τα τελευταία χρόνια, σε μη κερδοσκοπικό ιδιωτικό πολιτιστικό οργανισμό που ήταν από τον 1/11/2020 έως 13/5/2021 σε «αναστολή» και είναι από 14/5/2021 στο πρόγραμμα «συνεργασία», τι δώρο Χριστουγέννων δικαιούται και τι ποσό θα εισπράξει για τις μέρες άδειας που δεν πήρε, αν (ο εργαζόμενος) παραιτηθεί στις 2/7/2021?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Δώρο Χριστουγέννων

Όσον αφορά το δώρο Χριστουγέννων, βάσει του άρθρου 1 της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 51083/2612/2020 «Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των εργαζομένων στους εργοδότες έχει τεθεί σε αναστολή από αυτούς, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί στο ή στα χρονικά διαστήματα της αναστολής, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπολογιζόμενο επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του αντίστοιχου διαστήματος.»

Επίσης, στο άρθρο 3 αναφέρει ότι για τους εργαζομένους που εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό και βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων – εργαζομένων.

 

Γενικά, για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ως χρόνος εργασίας λαμβάνεται υπόψιν η οκτάμηνη περίοδος από Μάιο έως Δεκέμβριο. Εφόσον ο εργαζόμενος θα αποχωρήσει στις 2/7/2021 θα δικαιούται μέρος του επιδόματος και όχι το σύνολό του. Στη περίπτωση αυτή, αν δεν βρισκόταν στο ιδιόμορφο καθεστώς της «Συνεργασίας» και της αναστολής, θα δικαιούνταν ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημέρες απασχόλησης.

Επειδή όμως δεν εργάστηκε για την περίοδο από 1/5/2021 μέχρι τις 13/5/2021, λόγω του ότι ήταν σε αναστολή, θα λάβει από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το δώρο Χριστουγέννων και όχι από τον εργοδότη. Για την επόμενη περίοδο και μέχρι τις 02/07/2021 θα λάβει από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το ποσοστό που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον μηχανισμό ενίσχυσης

 

Επίδομα αδείας

Όσον αφορά το επίδομα αδείας, στην παράγραφο 3β του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ. 51083/2612/11.12.2020 αναφέρει πως το ποσό εκ του επιδόματος, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων – εργαζομένων. Επιπρόσθετα, στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 54462/1611, αναφέρεται ότι «Η αναλογία του επιδόματος αδείας της παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσης η οποία καταβάλλεται στους εργαζόμενους, ανέρχεται, για κάθε μήνα ένταξης των εργαζομένων στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εντός του έτους 2020, σε 1/25 επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας των δικαιούχων εργαζομένων».

Για τους εργαζομένους αορίστου χρόνου που τελούσαν υπό καθεστώς αναστολής, ο χρόνος αναστολής θεωρείτε χρόνος εργασίας όσον αφορά το επίδομα αδείας.

Επομένως, για το επίδομα αδείας, υπό συνθήκες ομαλούς λειτουργίας της επιχείρησης, θα υπολογίζονταν τα 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε μήνα απασχόλησης με ανώτατο όριο το ήμισυ του μηνιαίου μισθού. Στην παρούσα φάση, για την περίοδο κατά την οποία ο εργαζόμενος ήταν σε αναστολή, θα λάβει το ποσοστό του επιδόματος από τον εργοδότη, δηλαδή 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε έναν από τους 4,5 μήνες αναστολής. Για την περίοδο από 14/5, όπου βρισκόταν στο καθεστώς «Συνεργασία», θα λάβει από τον εργοδότη 1/25 κάθε έναν από τους 1,5 μήνες και από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 1/25 κάθε έναν από τους 1,5 μήνες.

Όσον αφορά την περίοδο που αφορούσε το 2020, το επίδομα αδείας θα πρέπει να δοθεί κανονικά, ως ποσοστό, εντός του 2021 από τον εργοδότη. Συνεπώς θα καταβληθούν 2/25 για κάθε έναν από τους δύο μήνες εργασίας.

 

Αποζημίωση αδείας

Για τις ημέρες άδειας που οφείλει ο εργοδότης την περίοδο της αναστολής, ισχύει ότι και για το επίδομα αδείας. Η περίοδος αναστολής θεωρείται και περίοδος εργασίας. Επομένως, από την ημερομηνία πρόσληψης έως και τις 2/07/2021 η αποζημίωση αδείας ισούται με τα 2/25 για κάθε έναν από τους 4,5 μήνες αναστολής.

Για την περίοδο της ένταξης στο μηχανισμός «Συνεργασία» δεν έχει δημοσιευθεί κάποια σχετική απόφαση, όσον αφορά την άδεια και τις αποζημιώσεις αδείας. Συνεπώς, ο εργαζόμενος θα λάβει την άδειά του κανονικά όπως και για την περίοδο αναστολής ή θα αποζημιωθεί με 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε έναν από τους υπόλοιπους 1,5 μήνες.

 


 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.