10 Μαϊου 2021

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επικοινωνούμε μαζί μας γιατί χρειαζόμαστε τη συμβολή σας σχετικά με την διαδικασία αποφυγής διπλής φορολόγησης. Εκδώσαμε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σε πελάτη μας στη Ρουμανία το έτος 2020, ύψους 1.725,00 για εργασίες που τους παρείχαμε. Για την πληρωμή αυτού του ποσού ο πελάτης μας (στη Ρουμανία) μας ζητάει πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, ειδάλλως θα μας παρακρατήσει φόρο 10% επί της αξίας του τιμολογίου. Είναι ορθό να μας ζητάει να εκδώσουμε πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας; Και αν τελικά μας παρακρατήσει το 10% από την αξία των τιμολογίων μπορούμε να το διεκδικήσουμε στην Ελλάδα;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για το ερώτημα που θέτετε θα πρέπει οπωσδήποτε να βασιστούμε στις διατάξεις της Σύμβασης μεταξύ́ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρουμανίας (Ν. 2279/1995) για την αποφυγή́ της διπλής φορολογίας. Στις διατάξεις αυτές και συγκεκριμένα στο άρθρο 7, αναφέρεται ρητά πως «Τα κέρδη επιχείρησης ενός Συμβαλλόμενου Κράτους φορολογούνται μόνο στο Κράτος αυτό, εκτός αν η επιχείρηση διεξάγει εργασίες στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης σε αυτό́.» Συνεπώς, για να μην υφίσταται η υποχρέωση φορολόγησης στη Ρουμανία θα πρέπει να προσκομίσετε πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από το οποίο θα προκύπτει ότι η εταιρεία έχει την φορολογική της κατοικία στην Ελλάδα, ούτως ώστε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της σχετικής ΣΑΔΦ να μην παραιτηθεί φόρος από τις ρουμανικές αρχές.

Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που το τιμολόγιο που εκδώσατε αφορά παροχή τεχνικών υπηρεσιών επί ακινήτων, τότε σύμφωνα με την παραπάνω σύμβαση (άρθρου 6), το εισόδημα που αποκτά η ελληνική επιχείρηση μπορεί να φορολογηθεί στη Ρουμανία, με τους κανόνες που προβλέπονται από την ξένη νομοθεσία.

 

Εναλλακτικά, βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 25 της εν λόγω σύμβασης: «Όταν ένας κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους αποκτά́ εισόδημα ή είναι κύριος κεφαλαίου το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, μπορεί́ να φορολογηθεί́ στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος το πρώτο μνημονευόμενο Κράτος παραχωρεί́: α) ως έκπτωση από́ το φόρο εισοδήματος του εν λόγω κατοίκου, ποσό ίσο με το φόρο εισοδήματος που καταβλήθηκε σε αυτό το άλλο Κράτος.»

Οι ανωτέρω διατάξεις καλύπτονται από το άρθρο 9, της εθνικής μας νομοθεσίας (Ν. 4172/2013). Ειδικότερα, στην Πολ. 1026/2014 καθορίζονται τα δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος από την εταιρεία προκειμένου να τύχει της μείωσης του φόρου εισοδήματος της αλλοδαπής. Στην περίπτωση της εταιρείας σας που έχει εκδώσει τιμολόγιο στην Ρουμανία θα προσκομίσει βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής, από την οποία να προκύπτει ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή. Η βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής θα πρέπει να φέρει την επισημείωση της Χάγης.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.