15 Απριλίου 2021

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΑΠΕΕΠ

Σας παρακαλώ να με βοηθήσετε σε μια καταχώρηση τιμολογίου ΔΑΠΕΕΠ. Το ποσό μεταβ. τέλος ασφαλ. εφοδιασμού 3,6% σε ποιον λογαριασμό καταχωρείται όπως επίσης η έκτακτη εισφορά 6% του Ν.4759/2020? Αυτά τα ποσά λογικά μειώνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Η έκτακτη εισφορά του άρθρου 157, του Ν. 4759/2020, επιβάλλεται στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), οι οποίοι έχουν τεθεί σε λειτουργία κανονική ή δοκιμαστική έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015 και υπολογίζεται σε ποσοστό 6% επί του προ Φ.Π.Α., τιμήματος πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Με βάση τα ανωτέρω, η έκτακτη εισφορά θα πρέπει να καταχωρισθεί σε σχετικό υπολογαριασμό του λογ. 64.11 - Φόροι και τέλη (πλην φόρου εισοδήματος), αναγνωριζόμενη ως λειτουργικό έξοδο χρήσης σε πίστωση του λογ. 54.05 – Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές. Προφανώς, αντί του λογ. 54.05, μπορεί να χρησιμοποιείται ο αντίστοιχος λογ. της ομάδας 30 εφόσον το ως άνω τέλος ή εισφορά συμψηφίζεται με τις απαιτήσεις της επιχείρησης από τον φορέα που αγοράζει το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα. Με τον ίδιο τρόπο, θα γίνει και η καταχώριση του ετήσιου τέλους του άρθρου 27, του Ν. 4342/2015, σε αντίστοιχο υπολογαριασμό του 64.11 (χρέωση).

Τα ανωτέρω ποσά αφορούν έξοδα της επιχείρησης καθώς όπως ρητά αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις, επιβαρύνουν τους ίδιους τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και όχι τους καταναλωτές – πελάτες.


 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.