13 Απριλίου 2021

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Πως θα υπολογίσω το φόρο υπεραξίας από την μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων μίας ΙΚΕ όταν ο εταίρος Α1, αποφασίσει να μεταβιβάσει τα μερίδια του στο συνεταίρο του Α2, με τα κάτωθι δεδομένα: η αξία της αρχικής εισφοράς τους στο κεφάλαιο ανέρχεται σε 10.000€ έκαστος, η αξία πώλησης των εν λόγω μεριδίων είναι 20.000€ και στο τελευταίο μηνιαίο ισοζύγιο αναγράφονται τα κάτωθι: αναπόσβεστη αξία παγίων: 50.000€, αποθέματα 0,00€, απαιτήσεις 10.000€, κεφάλαιο & αποθεματικά 20.000€, υπόλοιπο κερδών εις νέο 40.000€, βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00€.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42, του ΚΦΕ όπως αυτές ερμηνεύτηκαν από την Πολ. 1032/2015,η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση τίτλων υπολογίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στην τιμή πώλησης και την τιμή κτήσης. Ειδικότερα, για μεταβιβάσεις τίτλων μη εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, ως τιμή πώλησης θα λαμβάνεται αυτή που δηλώνεται από τους συναλλασσόμενους και αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο μεταβίβασης. Ως τιμή κτήσης, θα λαμβάνεται η χαμηλότερη μεταξύ αυτής που προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο απόκτησης των τίτλων και του τιμήματος που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, κατά το χρόνο απόκτησης των τίτλων[1].

Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, η τιμή κτήσης των μεριδίων θα ισούται με 10.000 ευρώ που είναι και το ποσό της αρχικής εισφοράς του εταίρου και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν λάβει χώρα εταιρικές πράξεις (αυξήσεις ή μειώσεις του κεφαλαίου) μέχρι την στιγμή της πώλησής τους. Ως τιμή πώλησης θα ληφθεί η μεγαλύτερη ανάμεσα στην συμφωνηθείσα (πραγματική) τιμή, ήτοι: 20.000 ευρώ και την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που αναλογεί στα μεταβιβαζόμενα μερίδια, ήτοι: 60.000 ευρώ (20.000 + 40.000) x 50% = 30.000 ευρώ. Συνεπώς, η τιμή πώλησης που θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της υπεραξίας δε μπορεί να είναι μικρότερη των 30.000 ευρώ. Με τα ανωτέρω δεδομένα προκύπτει υπεραξία: 30.000 – 10.000 = 20.000 ευρώ και φόρος υπεραξίας: 20.000 x 15% = 3.000 ευρώ.

 

 

 

 [1] Ως ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, θα λαμβάνονται τα ίδια κεφάλαια όπως αυτά εμφανίζονται στο τελευταίο πριν την ημερομηνία μεταβίβασης μηνιαίο ισοζύγιο της επιχείρησης. Τυχόν εγγραφές που έχουν γίνει μέχρι την ημερομηνία μεταβίβασης στους λογαριασμούς αυτούς λαμβάνονται υπόψη.


 

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.