9 Απριλίου 2021

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ AMAZON ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΛΛΟΥ Κ-Μ

Εμπορική Α.Ε. ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει λιανικές πωλήσεις μέσω της πλατφόρμας AMAZON στη Γερμανία. Ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει σύμφωνα με τον Ν.2859/2000,καθώς επίσης & για τα εξής: 1 ΦΠΑ: Έκδοση vat στη Γερμανία? Όρια για λιανικές πωλήσεις? Θα υπάρξει σχετική υποβολή δηλώσεων στη Γερμανία? Μπορεί η εγγραφή στο ΦΠΑ Γερμανίας να γίνει μέσω κάποιας ελληνικής υπηρεσίας? Αναμένονται τροποποιήσεις στην οδηγία 2006/112/ΕΚ με ισχύ από την 01.01.2021. 2 Έσοδο από πωλήσεις. Οι εκκαθαρίσεις της amazon θα πηγαίνουν στον κωδ. 349 της δήλωσης ΦΠΑ? 3 Απαιτείται προσθήκη ΚΑΔ?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Το ερώτημά σας αναφέρεται στις ενδοκοινοτικές εξ’ αποστάσεως πωλήσεις (παρ. 6, του άρθρου 13, του κώδικα ΦΠΑ). Σύμφωνα και με την οδηγία 2006/112/ΕΚ, άρθρο 33, ως ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών νοούνται οι παραδόσεις αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον προμηθευτή ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που ο προμηθευτής παρεμβαίνει έμμεσα στην αποστολή ή τη μεταφορά των αγαθών, από κράτος μέλος άλλο από εκείνο της άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς στον αποκτώντα πελάτη, όταν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) η παράδοση αγαθών πραγματοποιείται για πρόσωπο υποκείμενο στον φόρο ή νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στον φόρο, των οποίων οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ με βάση το άρθρο 3 παράγραφος 1, ή για οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο

β) τα παραδιδόμενα αγαθά δεν είναι καινούργια μεταφορικά μέσα ούτε αγαθά που παραδίδονται έπειτα από συναρμολόγηση ή εγκατάσταση, με ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας, από τον προμηθευτή ή για λογαριασμό του.

Το άρθρο 33 της ίδια οδηγίας προβλέπει ότι τόπος παράδοσης στις ενδοκοινοτικές εξ’ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκονται τα αγαθά κατά τον χρόνο άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς στον αποκτώντα πελάτη.

 

Στο ερώτημά σας θα πρέπει να διακρίνουμε δύο περιπτώσεις.

 

α) Οι παραδόσεις αγαθών αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον ίδιο τον προμηθευτή ή τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό της ελληνικής εταιρείας

 

Στην περίπτωση αυτή, η πώληση συντελείται από την ελληνική επιχείρηση απευθείας σε πελάτη σε άλλο Κ-Μ της ΕΕ. Οι εν λόγω λιανικές πωλήσεις λαμβάνουν χώρα και τα αγαθά αποστέλλονται στο εξωτερικό από τις εγκαταστάσεις της ημεδαπής εταιρείας. Με βάση το άρθρο 34, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και την παρ. 6 του άρθρου 13 του κώδικα ΦΠΑ (βλ. και Πολ. 1004/1993), αν η επιχείρηση στην Ελλάδα, που πραγματοποιεί παραδόσεις αγαθών προς ένα Κ-Μ, δεν έχει υπερβεί το ετήσιο όριο των εξ’ αποστάσεως πωλήσεων που έχει θέσει το συγκεκριμένο κράτος, λ.χ. Γερμανία €100.000, τότε δεν υποχρεούται να λάβει ΑΦΜ από το κράτος προς το οποίο γίνονται οι αποστολές. Ο ΦΠΑ που αναλογεί στις εν λόγω πωλήσεις θα πρέπει να αποδοθεί στην Ελλάδα. Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, θα συμπληρωθούν οι κωδ. 301-303 και 331-333 του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ. 

Σε αντίθετη περίπτωση, που το όριο ξεπεραστεί, είναι αναγκαία η έκδοση γερμανικού ΑΦΜ, ακολουθώντας τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στο κράτος αυτό. Είναι προφανές, ότι στην τελευταία αυτή περίπτωση υφίσταται η υποχρέωση απόδοσης του αναλογούντος ΦΠΑ στην Γερμανία.

 

β) Τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του προμηθευτή ύστερα από παραλαβή τους από επιχείρηση άλλου Κ-Μ

 

Στη δεύτερη περίπτωση, τα αγαθά μεταφέρονται στις αποθήκες της Amazon στην Γερμανία και από εκεί αποστέλλονται στον τελικό πελάτη - ιδιώτη, ο όποιος απέστειλε τη παραγγελία ηλεκτρονικά μέσω της σχετική πλατφόρμας της εταιρείας έκανε χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η ως άνω υπηρεσία αναφέρεται ως FBA (fulfillment by Amazon).

Η μετακίνηση και αποθήκευση αγαθού σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό τη πώληση σε μεταγενέστερο χρόνο, δίχως τη μεταβίβαση της κυριότητας αυτού, εξομοιώνεται με ενδοκοινοτική παράδοση αγαθού από την εταιρεία στην Ελλάδα (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 και της παρ. 3, του άρθρου 7, του κώδικα ΦΠΑ). Ταυτόχρονα, πραγματοποιείται ενδοκοινοτική απόκτηση, στη χώρα άφιξης των αγαθών, από την ίδια εταιρεία, μέσω του ξένου ΑΦΜ που υποχρεούται να εκδώσει στη συγκεκριμένη χώρα. Σημειώνεται ότι ενδοκοινοτική απόκτηση μπορεί να υφίσταται και από την amazon εφόσον πρόκειται να αποκτήσει (αγοράσει) τα αγαθά σε μεταγενέστερο χρόνο πριν την τελική μεταβίβασή τους στον πελάτη – ιδιώτη (βλ. ειδικές προϋποθέσεις άρθρο 7α, του κώδικα ΦΠΑ[1]).

 

Στην προκειμένη περίπτωση, η ελληνική επιχείρηση θα πρέπει να λάβει ΑΦΜ στη Γερμανία και να αποδίδει εκεί τον ΦΠΑ που αναλογεί στις εν λόγω πωλήσεις. Κατά τον ίδιο τρόπο, η ελληνική επιχείρηση θα πρέπει να λάβει αντίστοιχους ΑΦΜ σε όσα κράτη διαθέτει αποθήκες η Amazon και η ελληνική επιχείρηση επιλέξει να κάνει χρήση τους. Η διαδικασία έκδοσης ΑΦΜ σε άλλο Κ-Μ για τον παραπάνω σκοπό θεωρούμε ότι μπορεί να αναληφθεί και από την ίδια την amazon, ωστόσο για πληρέστερη ενημέρωση θα πρέπει να αναζητήσετε πληροφορίες από τις αντίστοιχες αρχές του ξένου κράτους. 

 

Οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται από τις αποθήκες της amazon και οι οποίες εμφανίζονται στις σχετικές εκκαθαρίσεις που εκδίδονται από την εν λόγω εταιρεία θα αναγράφονται στο πεδίο 349 του εντύπου Φ2 (δήλωση ΦΠΑ) για τις περιόδους που αφορούν.

Δεν χρειάζεται να προβείτε σε προσθήκη ΚΑΔ για τις πωλήσεις μέσω ηλεκτρονική πλατφόρμας. Θα πρέπει όμως να δηλώσετε στην αρμόδια φορολογική αρχή την έναρξη ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών πριν την πρώτη ενδοκοινοτική συναλλαγή.

 

 [1] Το άθρρο 7α προστέθηκε με την περίπτωση α της παρ.2 του άρθρου 61 του Ν.4714/2020 (ΦΕΚ Α΄ 148/31-07-2020) και σύμφωνα με το άρθρο 63 ισχύει από 01/01/2020 και μετά.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.